Castellano English
GUIA DOCENT
FISIOPATOLOGIA
Coordinació:
SISTAC BALLARIN, JOSE MARIA
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: FISIOPATOLOGIA 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióFISIOPATOLOGIA
Codi100619
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Grau en Nutrició Humana i Dietètica2OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)9
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRALABPRAULATEORIA
Nombre de crèdits12.65.4
Nombre de grups321
CoordinacióSISTAC BALLARIN, JOSE MARIA
Departament/sCIRURGIA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantH Presencials 90
Magistral 54
Pràctica simulació 10
Seminari 26

H. No Presencials 135
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCASTELLÀ/CATALÀ/ ANGLÈS

BIBLIOGRAFIA Idioma: ANGLÈS
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
BADIA CASTELLO, MARIAmariona.badia@udl.cat2,6
DE LA FUENTE JUAREZ, MARIA DE LA CRUZmariadelacruz.delafuente@udl.cat2,7
ERITJA SANCHEZ, NURIAnuria.eritja@udl.cat2,9
MESTRES PETIT, NURIAnuria.mestres@udl.cat,2
MIAS CARBALLAL, MARI CARMEcarme.mias@udl.cat,6
SACRISTAN GARCIA, OSCARoscar.sacristan@udl.cat1,2
SALUD SALVIA, MARIA ANTONIAantonia.salud@udl.cat,6
SISTAC BALLARIN, JOSE MARIAjosemaria.sistac@udl.cat2,8CONTACTAR POR CORREO UDL
Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Adquisició de coneixements

L’alumne ha de conèixer la fisiologia i el funcionament del cos humà quan està malalt Ha de saber les alteracions morfològiques patològiques bàsiques fonamentals dels diferents òrgans, aparells i sistemes del cos humà quan està malalt.

Ha de conèixer la terminologia clínica bàsica dels principals símptomes, signes i síndromes.

Ha de conèixer els principals mitjans de diagnòstic de laboratori i d’imatge.

Ha de conèixer les bases fisiopatològiques de les malalties que tenen relació amb la nutrició.

2. Desenvolupar habilitats

Ha de demostrar saber fer una historia clínica general bàsica des del punt de vista de la nutrició.

Ha de ser capaç d’aconseguir unes habilitats exploratòries bàsiques.

Ha de saber interpretar les principals proves complementaries de laboratori, d’imatge i proves funcionals d'interès nutricional.

Saber fer una valoració clínica general global i de l’estat nutricional en el pacient malalt. Saber valorar les repercussions nutricionals de les malalties més greus i freqüents.

3-  Desenvolupar actituds

Mostrar interès i capacitat de treball amb els continguts de l’assignatura.

Ser respectuós amb els professors i companys de curs i demostrar saber treballar en equip. Aconseguir una bona comunicació entre col·legues (fer informes i consultes) i a tenir una bona relació interpersonal amb els pacients i familiars.

Saber mantenir la confidencialitat de les dades obtingudes dels malalts. Tenir una ètica de valors humans i professionals.

Demostrar capacitat d'autoaprenentatge.

Saber obtenir el material científic per recerca bibliogràfica i així aconseguir el manteniment de les competències professionals.

Estimular la crítica científica dels treballs publicats en general i en l’àmbit de la nutrició. Mostrar interès per la recerca clínica en temes de fisiopatologia i nutrició.

 

 

Competències

Competències significatives

En acabar l’assignatura, es pretén que l’alumne sigui capaç de:

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

CONTINGUTS TEÒRICS


1. Introducción a la fisiopatología. Contenido de la asignatura. Salud versus enfermedad La alimentación como causa de enfermedad. Herencia, ambiente y enfermedad.
2. Bases generales de diagnóstico y tratamiento. Práctica clínica. Historia clínica: anamnesis, examen físico Pruebas y métodos diagnósticos complementarios. Diagnóstico y aproximación a la terapéutica.
3. Alergia, intolerancias y toxiinfecciones alimentarias. Fisiopatología de los sistemas de defensa: Autoinmunidad. Hipersensibilidad y alergia. Inmunodeficiencia e inmunosupresión.
4. Enfermedades infecciosas. SRIS. Sepsis. Relación entre nutrición e infección. Alteraciones metabólicas en la infección VIH. TBC.
5. Respuesta del organismo ante factores externos. La lesión: inflamación y reparación. Reacción general al estrés.
6. Fisiopatología del sistema digestivo superior. Esófago: Disfagia. Divertículos esofágicos. Trastornos motores. Hernia de hiato. ERGE/Esofagitis. Estómago: Dispepsia. HDA. Gastritis. Ulcus. Gastroparesia. Cáncer. Intervenciones quirúrgicas más frecuentes y repercusión.
7. Fisiopatología del sistema digestivo inferior. Intestino delgado. Malabsorción. Enfermedades inflamatorias. Diarrea. Síndrome de intestino corto. Íleos. Intestino grueso. Oclusión. Estreñimiento. Colon irritable. Divertículos. Cáncer.

8- Cirugía bariátrica
9. Fisiopatología hepatobiliopancréatica. Hígado. Hepatopatías. Litiasis biliar. Ictericia. Páncreas. Pancreatitis. Trastornos neoplásicos.
10. Trastornos del metabolismo de los hidratos de Carbono. Diabetes.
11. Fisiopatología del sistema renal. Insuficiencia renal. Diálisis. Litiasis. Infecciones.
12. Líquidos y electrolitos corporales. SOC.
13. Fisiopatología del sistema respiratorio. Insuficiencia respiratoria. EPOC. Síndrome de distrés respiratorio agudo. Ventilación artificial.
14. Fisiopatología del sistema cardiocirculatorio. HTA. Cardiopatías. Arterioesclerosis. Trombosis.
15. Fisiopatología del sistema nervioso. Demencias. Parkinson. Enfermedades degenerativas. AVC.
16. Fisiopatología del sistema endocrino. Visión general. Tiroides. Paratiroides. Suprarrenales.
17. Metabolismo fosfocálcico. Osteoporosis. Vitamina D.
18. Enfermedades hereditarias del metabolismo.
19. Fisiopatología de la enfermedad neoplásica.
20. Fisiopatología de las enfermedades hematológicas. Anemias. Serie blanca, leucemias, linfomas. Trastornos de la coagulación.
21. Fisiopatología de la vejez.
22. Tutorías y discusión de casos clínicos expuestos en clase.

CONTINGUTS PRÀCTICS

Seminaris: es programaran 26 hores de seminaris (13 seminaris de 2 hores de durada cadascun), basats en casos clínics reals trets de la pràctica clínica o debatint sobre bibliografia adient dels temes. Es pretén que els alumnes treballen sobre aspectes relacionats amb la patogènica, el diagnòstic i el tractaments de problemes fisiopatològics comuns de la pràctica clínica.

Pràctica en models de simulació (Skills-Lab): els alumnes faran 10 hores de pràctiques sobretemes fonamentals en l’exploració clínica:

1- Entrevista clínica i comunicació amb els malalts;

2- Exploració física bàsica i RCP bàsica; 

3- Mesura de la TA i exploració cardiocirculatòriabàsica;

4- Actuació en situacions clíniques simulades.

5- Espirometria

Aquestes pràctiques es faran utilitzant tècniques de roll playing, maniquins i models de simulació robotitzats, en grups petits (5 alumnes per grup) i es portaran a terme al Centre de Simulació i Avaluació de la Competència Clínica de la Unitat Docent de la Facultat de Medicina.

 

Eixos metodològics de l'assignatura

A. SaludEixos metodològics de l'assignatura

Tipus

Descripció resumida de l’activitat

Dedicació

Departament

Professor

Objectiu

Activitat

(Títol de tema o activitat pràctica)

(hores)

 

 

 

Teórica

Tema 1. Introducción a la fisiopatología.

2 horas

Cirurgia

JM Sistac

1

Teórica

Tema 2. Bases generales de diagnóstico y tratamiento.

3 horas

Cirurgia

C. Mias

1

Teórica

Tema 3. Alergia, intolerancias y toxiinfecciones alimentarias.

2 horas

Medicina

N. Eritja

1

Teórica

Tema 4. Enfermedades infecciosas.

3 horas

Medicina

M.Badia

1

Teórica

Tema 5. Respuesta del organismo ante factores externos.

2 horas

Cirurgia

MC de la Fuente

1

Teórica

Tema 6. Fisiopatología del sistema digestivo superior.

3 horas.

Cirurgia

C. Mias

 

1

Teórica

Tema 7. Fisiopatología del sistema digestivo inferior. I

3 horas

Cirurgia

N.Mestre

1

Teórica

Tema 8- Cirugía bariátrica

.

 

Cirugia

MC de la Fuente

 

Teórica

Tema 9. Fisiopatología hepatobiliopancréatica. Hígado.

3 horas

Cirurgia

N. Mestre

1

Teórica

Tema10. Trastornos del metabolismo de los hidratos de Carbono.Diabetes.

2 horas

Medicina

N. Eritja

1

Teórica

Tema11. Fisiopatología del sistema renal. Insuficiencia renal.

2 horas

Medicina

M. Badia

1

Teórica

Tema 12. Líquidos y electrolitos corporales.

2 horas

Medicina

M. Badia

1

Teórica

Tema 13. Fisiopatología del sistema respiratorio.

2 horas

Cirurgia

JM Sistac

1

Teórica

Tema 14. Fisiopatología del sistema cardiocirculatorio.

2 horas

Medicina

O.Sacristan

1

 

 

 

 

 

 

Teórica

Tema 15. Fisiopatología del sistema nervioso. Demencias.

2 horas

Medicina

M. Badía

1

Teórica

Tema 16. Fisiopatología del sistema endocrino.

2 horas

Cirurgia

JM Sistac

1

Teórica

Tema 17. Metabolismo fosfocálcico.

2 horas

Cirurgia

N. Mestre

1

Teórica

Tema 18. Enfermedades hereditarias del metabolismo.

2 horas

Medicina

N. Eritja

 

1

Teórica

Tema 19. Fisiopatología de la enfermedad neoplásica.

2 horas

Medicina

A. Salud

1

Teórica

Tema 20. Fisiopatología de las enfermedades hematológicas.

2 horas

Medicina

A. Salud

1

Teórica

Tema 21. Fisiopatología de la vejez.

2 horas

Medicina

N. Eritja

1

Teórica

Tema 22. Tutorías y discusión de casos clínicos de fisiopatología expuestos en clae

 

4 horas

Cirurgia/medicina

JM Sistac

M. Badia

A. Salud

2

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Práctica

Seminarios 1,2,3, 4 i 5

10 x 2

Cirurgia

 

2 i 3

 

 

 

 

 

 

Práctica

Seminarios 6,7, 8, 9,10,11 i 12

14 x 2

Medicina

N. Ertitja

2 i 3

 

 

Seminaris 13

 

 

2x2

 

 

Medicina/Cirurgia

M. Badia

JM Sistac

 

 

2 i 3

 

 

 

 

O.

Sacristan

 

Práctica

Prácticas en modelos simulados 1 i 2

 

Prácticas en modelos simulados 3

4 x 8

 

2x8

Medicina

 

Medicina

M. Nabal 

M. Badia .

2 i 3

 

2 i 3

 

 

 

 

Sacristan

2

Práctica

Prácticas en modelos simulados 4

4 x 8

Cirurgia

Sistac

2 i 3

Per aconseguir els objectius i adquirir les competències es programaran les següents activitats:

 

Classes magistrals (CM): Aquestes es realitzaran amb tots els alumnes i no son obligatòries. El seu objectiu es el de donar a conèixer d’una manera global una visió de tot el contingut temàtic de l’assignatura i servir de guía per poder desenvolupar adequadament les practiques i la resolució dels casos plantejats als seminaris. Hi destacaran aquells aspectes que es relacionen amb l’adquisició de competències, referides a la fisiopatologia relacionada amb la nutrició

     Classes On-LineCOL). Modalitat que podrà ser decidida en cas de suprimir-se les classes magistrals presencials i els seminaris. Aquests últims podran realitzar-se independentment de la    situació, també per aquesta modalitat. Es podran utilitzar, per a això, qualsevol dels recursos de què disposa la Universitat per a la seva realització

Seminarios (Sem): Es realitzaran amb la meitat dels estudiants (grup mitjà), essent de caràcter obligatori. Complementen a la teoria en la formació dels alumnes, reforçant els temes de més interés o més complexos així com afavorir l’aplicació pel alumnat dels coneixements adquirits i resol.lució de supòsits pràctics.

Laboratori de simulació (Skills-Lab): Emprant equips de simulació, com models robotitzats o ninots adaptats per a aquest supòsit, els alumnes comprovaran i actuaran sobre aspectes pràctics (exploració) de la fisiopatologia pràctica assistencial amb aplicació i demostració dels coneixements adquirits.

 

Sistema d'avaluació

Sistema d'avaluació

 

Tipus d’Avaluació

% de la nota

PART TEÒRICA

Mitjançant proves escrites en un temps de 1 hora i 30

minuts que constarà de:

-       40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (5): Seran de contingut preferentment clínic i per cada 3 preguntes negatives es descompta 1 de positiva. Seran tant de caràcter teòric com de reflexió basada en els supòsitsclínio-pràctics. 70% de la nota

-  4 preguntes curtes tipus cas clínic: 30 % de la nota

75 % de la nota

 

Es faran tres controls d’avaluació

  • La suma de les puntuacions obtingudes en les tres avaluacions suposen el 75% de la nota final.
  • Es necessita superar cada avaluació al menys amb un 50% de la puntuació tanto en test como en desarrollo
  •  

1º control: 25%

2º control: 25%

3º control: 25%

PART PRÀCTICA

 

  • SeminarisAsistència obligatòria i controlada i avaluació contínua (valoració de la participació, interés, proves escrites i orals, etc).
  • Pràctiques: Asistència obligatòria i controlada i avaluació contínua (valoració de la participació, interés, etc).
  • Es necessita superar les dues parts práctiques amb un 50% de la puntuació

25% de la nota

final:

15% 

 

10%

 

 

 

Per aprovar l’assignatura es necessita una puntuació mínima del 50 % de cada part (teórica i

pràctica). No superar uno de los parciales supone acudir al examen final con toda la asignatura

En cas d'avaluació no presencial, per situacions epidemiològiques, l'examen constarà de 40 preguntes tipus test i suposarà el 70% de la nota de l'avaluació. Cada tres preguntes fallades descompten 1 punt i caldrà treure un mínim de 20 positives per a mediar amb els seminaris

L'altre 30% serà la mitjana dels seminaris y prácticas realitzats en el parcial

La nota final de l'assignatura serà la mitjana de les tres avaluacions realitzades, independentment de si són presencials o no

Bibliografia i recursos d'informació

Bibiografia i recursos d'informació

PDF