Castellano English
GUIA DOCENT
NUTRICIÓ CLÍNICA I DIETOTERÀPIA
Coordinació:
SERVIA GOIXART, LUIS
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: NUTRICIÓ CLÍNICA I DIETOTERÀPIA 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióNUTRICIÓ CLÍNICA I DIETOTERÀPIA
Codi100618
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia4OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)13
Tipus d'activitat, crèdits i grupsLa consulta no ha retornat resultats
CoordinacióSERVIA GOIXART, LUIS
Departament/sMEDICINA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantHores dedicació alumne 325h.

Presencials 130
Magistrals 65
Pràctiques 27
Seminaris 38
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà/Castellà
Distribució de crèditsPart 1: Nutrició Clínica: 6,5 crèdits
Part 2: Dietoteràpia: 6,5 crèdits
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
SERVIA GOIXART, LUISlluis.servia@udl.cat0
Informació complementària de l'assignatura

La influència dels hàbits alimentaris en la salut de la població és un fet incontrovertible actualment. Addicionalment, es coneixen cada cop més fets sobre la contribució dels hàbits dietètics i la composició dels aliments en la patogènia i progressió de malalties molt prevalents en la nostra societat. Parlem de les malalties metabòliques més prevalents, com la diabetis mellitus, les hiperlipidèmies i la obesitat; també de les malalties cardiovasculars, en la gènesi de les quals intervenen diferents factors ambientals, essent els hàbits dietètics un dels principals; o també, de malalties altament prevalents com el càncer, en el rerefons del quals cada cop hi ha més evidència de la contribució de factors alimentaris en el seu origen.

Addicionalment, hi ha tot un seguit de malalties (malalties digestives, renals, malalties degeneratives, etc) i condicions generades per la pròpia terapèutica actual (tractaments en Oncologia) amb un elevat impacte nutricional en el pacient que requereixen l’aplicació d’estratègies dietètiques i nutricionals com a part del tractament integral de les mateixes.

La utilització de la nutrició i la dietètica clínica com a element terapèutic bàsic en el tractament de totes aquestes condicions, i la demanda social d’atenció a totes aquestes patologies fan imprescindible l’adquisició dels coneixements i les habilitats per part dels professionals que han de tractar específicament aquests tipus de pacients.

D’altra banada, la nutrició artificial ha suposat un avenç científic d’una enorme transcedència per a la medicina clínica moderna, doncs aquesta tècnica avui en dia possibilita mantenir un correcte estat nutricional en certs tipus de malalts, especialment els de tipus més greu, en els quals no és possible una alimentació adecuada por via normal, já sigui degut al seu estat especialment greu, a la propia malaltia, a complicacions o efectes secundaris dels tractaments.

Actualment és possible nodrir artificialment de manera total e indefinida per via enteral o parenteral a tot tipus de pacients, en els quals no sigui posible la alimentació oral normal. També és molt utilitzada la nutrició artificial de manera complementària, tant enteral com parenteral, en una bona proporció de malalts en els quals la alimentació oral o no és suficient o no és del tot efectiva. Ambdues tipus de nutrició artificial, enteral i parenteral, són habitualment i común utilitzades arreu del mon, especialment en el medi hospitalari, essent una tècnica de suport nutricional rutinària i formant part de l’arsenal terapèutic de la medicina moderna. També és de destacar el progressiu augment de la nutrició artificial domiciliària, especialment de la nutrició enteral.

Aquesta assignatura troncal s’imparteix en el 3er curs del Grau en Nutrició Humana i Dietètica durant el proper curs acadèmic i té una durada annual i es pretén transmetre als alumnes els coneixements i les habilitats necessàries que els permetin desenvolupar la seva tasca professional en aquesta àrea de la Nutrició Humana.

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Adquisició de coneixements:

2. Conèixer i haver vist realitzar:

3.Adquisició de competències en resoldre problemes nutricionals:

Objectiu

Activitats

Presencials

Dedicació estudiant

1

Classes magistrals (CM)

61

183

2 i 3

Pràctiques clíniques + Treballs dirigits (PC)

27

54

2 i 3

Seminaris (Sem)

38

76

3

Tutories (Tut)

4

12

 

 

130

325

Competències

28-Aplicar los conocimientos de las Ciencias de los Alimentos y de la Nutrición a la práctica dietética y dietoteràpica
29- Conocer la gastronomía y las técnicas culinarias para optimizar las características organolépticas y nutricionales en dietética y dietoteràpia
30- Identificar las bases de una alimentación saludable
37- Interpretar una historia clínica
38- Comprender y utilizar la terminología empleada en ciencias de la salud
39- Interpretar e integrar los datos clínicos, bioquímicos y farmacológicos en la valoración nutricional del enfermo y en su tratamiento dietético-nutricional
33- Planificar, realizar e interpretar la evaluación del estado nutricional de sujetos y/o grupos, tanto sanos (en todas las situaciones fisiológicas) como enfermos
41- Conocer la organización hospitalaria y las distintas fases del servicio de alimentación y nutrición
42- Participar en el equipo multidisciplinar de una Unidad de Nutrición Hospitalaria
43- Conocer las distintas técnicas y productos de soporte nutricional básico y avanzado
44- Desarrollar e implementar planes de transición dietético-nutricional
46- Comprender la farmacología clínica y la interacción entre fármacos y nutrientes.

Continguts fonamentals de l'assignatura

CONTINGUTS TEÒRICS: 50%

Introducció a la dietètica clínica. Dieta normal. Dietes terapèutiques. Dietes en situacions específiques. Interaccions entre fàrmacs i nutrients. Aspectes organitzatius de l’alimentació i la dietètica hospitalària.

 

 

Núm.

Tema

 

Hores

Professor/a

Data/hora inicia

1

Introducció a la dietètica clínica 1. Conceptes bàsics. Història clínica i dietètica (primera part)

1

C. Florensa

04/02/2020 15:00

2

Introducció a la dietètica clínica 1. Conceptes bàsics. Història clínica i dietètica (segona part).

1

C. Florensa

04/02/2020;

16:00

3

Introducció a la dietètica  clínica 2. La nutrició amb objectius terapèutics

1

C. Florensa

05/02/2020; 17:00

4

Dieta normal. Aspectes generals de l’alimentació en el pacient ingressat

1

C. Florensa

05/02/2020; 18:00

5

Dietes terapèutiques. Dietes controlades en proteïnes

1

F. Rius

 

11/02/2020; 15:00

6

Dietes terapèutiques. Dietes controlades  en minerals

1

F. Rius

11/02/2020; 16:00

7

Dietes terapèutiques. Dietes controlades en calories I

1

L. Santos

25/02/2020; 15:00

8

Dietes terapèutiques. Dietes controlades en calories II

1

L. Santos

25/02/2020: 16:00

9

Dietes terapèutiques. Dietes controlades en calories III

1

L. Santos

26/02/2020

15:00

10

Dietes terapèutiques. Dietes controlades en textura

1

L. Santos

03/03/2020; 15:00

11

Dietes terapèutiques. Dietes controlades en residus

1

L. Santos

03/03/2020: 16:00

12

Dietes en situacions específiques. Dietes en patologies específiques: anèmia, osteoporosi, hemocromatosi

1

F. Rius

04/03/2020; 15:00

1er examen parcial: temes 1-10   Aula 0.03

             

2

Tots

10/03/2020:

15:00-17:00

13

Dietes en situacions específiques. Dietes amb diferents punts de control: insuficiència renal i hepatopatia crònica (segona part)

1

F. Rius

17/03/2020: 15:00

14

Dietes en situacions específiques. Dietes amb diferents punts de control: insuficiència renal i hepatopatia crònica (segona part)

1

F. Rius

17/03/2020; 16:00

-

Es reserva per si fos necessari recuperar alguna de les classes o realitzar activitats complementàries.

1

-

18/03/2020

15:00

15

Dietes terapèutiques controlades en lípids

1

F. Rius

24/03/2020; 15:00

16

Dietes terapèutiques controlades en lípids

1

F. Rius

24/03/2020; 16:00

17

Dietes terapèutiques. Dieta sense gluten

1

C. Florensa

25/03/2020

15:00

18

Dietes terapèutiques. Dietes controlades en hidrats de carboni: mono i disacàrids

1

A. Lecube

 

31/03/2020; 15:00

19

Dietes en situacions específiques. Dietes amb diferents punts de control: diabetis mellitus. I

1

A. Lecube

31/03/2020; 16:00

20

Dietes en situacions específiques. Dietes en patologies específiques: pacient oncològic

1

L. Santos

01/04/2020; 15:00

21

Dietes en situacions específiques. Dietes amb diferents punts de control: diabetis mellitus i síndrome metabòlica. II

1

A. Lecube

14/04/2020; 15:00

22

Dietes en situacions específiques. Dietes en patologies específiques: pacients sotmesos a cirurgia del tub digestiu

1

M. Hernández

14/04/2020; 16:00

23

Dietes en situacions específiques. Dietes en al·lèrgies alimentàries

1

M. Hernández

15/04/2020; 15:00

24

Dietes en situacions específiques. Dietes en patologies específiques: síndromes malabsortives i malaltia inflamatòria intestinal

1

M. Hernández

21/04/2020; 15:00

25

Dietes en situacions específiques. Dietes en patologies específiques: urolitiasi, hiperuricèmia i litiasi biliar.

1

F. Rius

21/04/2020; 16:00

26

Dietes en situacions específiques. Dietes en patologies específiques: infecció per VIH; situacions de gran estrés metabòlic

1

F. Rius

22/04/2020

15:00

2n examen parcial: temes 11-20   Aula 1.02 (infermeria)

             

2

Tots

28/04/2020; 17:00

27

Dietes en situacions específiques. Dietes en patologies específiques: trastorns de la conducta alimentària

1

F. Rius

05/05/2020; 15:00

28

Aspectes organitzatius de l’alimentació i la dietètica hospitalària.

1

C. Moreno

05/05/2020; 16:00

-

Es reserva per si fos necessari recuperar alguna de les classes o realitzar activitats complementàries.

1

-

06/05/2020

15:00

29

Dietes en situacions específiques. Dietes en patologies específiques: fibrosi quística i malaltia pulmonar.

1

F. Rius

12/05/2020; 15:00

30

Dietes en situacions específiques. Dietes en proves diagnòstiques

1

F. Rius

12/05/2020; 16:00

31

Interaccions entre fàrmacs i nutrients.

1

A. Lecube

13/05/2020; 15:00

32

Dietes en situacions específiques. Metabolopaties i intoleràncies congènites.

1

F. Rius

13/05/2019; 16:00

 

Tutoria: F. Rius, A. Lecube, L. Santos

2

F. Rius, A. Lecube, C. Moreno

19/05/2020; 15:00-17:00

 

Es reserva per si fos necessari recuperar alguna de les classes o realitzar activitats complementàries.

1

-

20/05/2020

15:00

 

Tutoria: C. Florensa, C. Moreno, M. Hernández

2

C. Florensa, C. Moreno, M. Hernández

02/06/2020; 15:00-17:00

 

Es reserva per si fos necessari recuperar alguna de les classes o realitzar activitats complementàries.

1

-

03/06/2020

15:00

3er examen parcial: temes 21-32   Aula 0.03

             

2

Tots

09/06/2020

15:00-17:00

Examen final: temes 1-32             Aula 0.03

2

Tots

16/06/2020; 15:00

Examen recuperació                    Aula 0.01

2

Tots

07/07/2020;

15:00-17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PART I. NUTRICIÓ CLÍNICA

 

Pràctica 1:  Aquesta pràctica clínica és una activitat d’avaluació de les necessitats nutricionals i l’aplicació i prescripció del tractament dietètic individualitzat en la consulta especialitzada de nutrició dietètica a pacients amb patologies oncològiques, neurològiques o metabòliques, principalment diabetis mellitus i obesitat, entre altres.

 

 

Seminaris: Es programaran 10 seminaris sobre continguts basats en casos clínics habituals en la pràctica clínica de la Nutrició Clínica.

 

 

SEMINARIS (2 hores de durada cadascun): Aula 3.07

 

Núm.

Cas clínic

Data/ Hora

Professor/a

1

Adult sa

B: 10/02/2020; 17:00-19:00

A: 11/02/2020; 17:00-19:00

C. Moreno

2

Hipertensió arterial i Dislipèmia

B: 24/02/2020; 17:00-19:00

A: 25/02/2020; 17:00-19:00

C. Florensa

3

Cirurgia bariàtrica

B: 02/03/2020; 17:00-19:00

A: 03/03/2020; 17:00-19:00

A. Lecube

4

Insuficiència renal

B: 23/03/2020; 17:00-19:00

A: 24/03/2020; 17:00-19:00

C. Florensa

5

Disfàgia

B: 30/03/2020; 15:00-17:00

A: 31/03/2020; 17:00-19:00

C. Moreno

6

Diabetis mellitus

B: 15/04/2020; 17:00-19:00

A: 14/04/2020; 17:00-19:00

C. Florensa

7

Resecció intestinal

B: 20/04/2020; 17:00-19:00

A: 21/04/2020; 17:00-19:00

A. Lecube

8

Trastorns de la conducta alimentària

B: 04/05/2020; 17:00-19:00

A: 05/05/2020; 17:00-19:00

A. Lecube

9

Diversos casos clínics

B1: 18/05/2020; 17:00-19:00

A1: 19/04/2020; 17:00-19:00

C. Moreno

10

Cuina hospitalària (es faran 4 grups)

B: 08/06/2020; 17:00-19:00

A: 09/06/2020; 17:00-19:00

C. Moreno

-

Es reserva per si fos necessari recuperar algun dels seminaris o realitzar activitats complementàries.

Grup A: 20/03/2020; 17:00-19:00

              17/03/2020; 17:00-19:00

              02/06/2020; 17:00-19:00

              09/06/2020; 17:00-19:00

Grup B:21/03/2020;15:00-17:00*

                5/05/2020; 17:00-19:00

              01/06/2020; 17:00-19:00

              08/06/2020; 17:00-19:00

* aula 2.09

-

 

 

PART II. DIETOTERAPIA: 30 hores.

Introducció a la nutrició artificial. Nutrició enteral. Nutrició enteral domiciliària. Nutrició parenteral. Nutrició parenteral domiciliària.

 

Tema

Professor

Data / Hora

1

Introducció a la nutrició artificial. Concepte i tipus de nutrició artificial. Diferències, avantatges i desavantatges respecte a la alimentació per via oral. Característiques diferencials de la nutrició artificial.

 Ll. Servià

03/02//2020; 17 h

2

Nutrició enteral. Definició, concepte, tipus, indicacions i contraindicacions. Principals patologies susceptibles de ser tractades amb nutrició enteral.

P. T- B.M

03/02/2020; 18 h

3

Nutrició enteral. Vies d’administració de la nutrició enteral. Tipus de sondes per a la nutrició enteral. Riscos i complicacions de les sondes. Precaucions.

Ll. Servià

07/02/2020; 15 h

4

Nutrició enteral. Dietes per a nutrició enteral. Dietes enterals de laboratori. Dietes completes, incompletes. Amb o sense fibra. Nutrició enteral modular.

P. T- B.M

07/02/2020; 16 h

5

Nutrició enteral. Suplements dietètics. Tipus i funcions. Principals indicacions. Com pautar els suplements nutricionals en la pràctica clínica.

P. T-B.M

12/02/2020; 15 h

6

Nutrició enteral. Esquemes d’administració de la nutrició enteral. Sistemàtica d'actuació en la posta en marxa i en el seguiment de la nutrició enteral

P. T-B.M

12/02/2020; 16 h

7

Nutrició enteral. Riscos i perills de la nutrició enteral. Complicacions més freqüents en la pràctica clínica. Pautes d’actuació per a la seva prevenció.

Controls i seguiment del pacient amb nutrició enteral.

Ll. Servià

19/02/2020; 17 h

8

Nutrició enteral i fàrmacs.

P. T-B.M

19/02/2020; 18 h

9

Nutrició enteral. Posta en marxa d’una nutrició enteral.

Ll. Servià

28/02/2020; 15 h

10

Nutrició enteral. Nutrició enteral a domicili: Definició. Indicacions i contraindicacions. Principals patologies susceptibles de ser tractades amb nutrició enteral domiciliària. Vies d'accés preferents al domicili

P. T-B.M

28/02/2020; 16 h

11

Nutrició enteral. Nutrició enteral a domicili: Planificació d’un programa de NE domiciliaria. Educació del malalt i la família en les tècniques de suport domiciliari. Seguiment del pacient.

P. T-B.M

06/03/2020; 15 h

12

Nutrició parenteral. Definició, concepte, tipus i indicacions. Principals patologies susceptibles de ser tractades amb nutrició.

Ll. Servià

06/03/2020; 16 h

13

Nutrició parenteral. Vies d’administració i catèters per a la nutrició parenteral. Riscos i perills de les vies per a l'administració de la nutrició parenteral.

Ll. Servià

20/03/2020; 15 h

14

Nutrició parenteral. Substrats nutricionals en nutrició perenteral. Solucions hidrocarbonades i proteiques. Principals característiques i funcions en les unitats de nutrició parenteral

P. T-B.M

20/03/2020; 16 h

15

Nutrició parenteral. Substrats nutricionals en nutrició perenteral. Emulsions lipídiques i formulacions hidroelectrolítiques i vitamíniques. Principals característiques i funcions en les unitats de nutrició parenteral

P. T-B.M

27/03/2020; 15 h

16

Nutrició parenteral. Barreges en nutrició perenteral. Formulació de les barreges per nutrició parenteral. Campanes de flux laminar

P. T-B.M

27/03/2020; 16 h

17

Nutrició parenteral. Control de qualitat fisicoquímics i bacteriològics. Sistema de càtering.

P. T-B.M

03/04/2020; 15 h

18

Nutrició parenteral. Programes nutricionals en nutrició parenteral. Nutrició estàndard, nutrició enfermetat-específica i nutrició òrgano-específica. Programes de nutrició parenteral més comuns en la pràctica clínica.

P. T-B.M

03/04/2020; 16 h

19

Nutrició parenteral. Mètodes d'administració de la nutrició parenteral. Nutrició parenteral amb bomba i amb sistema de gravetat. Pautes d'inici i de manteniment en nutrició parenteral. Esquemes de retirada de la nutrició parenteral

Ll. Servià

16/04/2020; 15 h

 

Tema

Professor

Data / Hora

20

Nutrició parenteral. Riscos i perills de la nutrició parenteral. Complicacions associades a la nutrició parenteral: complicacions mecàniques, metabòliques i sèptiques. Sistemàtica d'actuació pel control i prevenció de les complicacions secundàries a la nutrició parenteral

Ll. Servià

16/04/2020; 16 h

21

Nutrició parenteral. Controls i seguiment de la nutrició parenteral. Seguiment de l'estat nutricional: paràmetres clínics, antropomètrics i biològics. Balanç nitrogenat. Seguiment i controls  de infermeria

Ll.Servià

17/04/2020; 15 h

22

Nutrició parenteral. Posta en marxa d’una nutrició parenteral

Ll. Servià

17/04/2020; 16 h

23

Nutrició parenteral. Cas clínic demostratiu

P. T-B.M

15/05/2020; 15 h

24

Nutrició parenteral. Nutrició parenteral a domicili: Nutrició parenteral a domicili. Definició, indicacions i contraindicacions. Principals patologies susceptibles de ser tractades amb nutrició parenteral domiciliària. Vies d'accés preferents per utilitzar a domicili.

P. T-B.M

15/05/2020; 16 h

25

Nutrició parenteral. Nutrició parenteral a domicili: Planificació d’un programa de nutrició artificial domiciliaria. Educació del malalt i la família en les tècniques de suport domiciliari. Seguiment dels pacients.

P. T-B.M

22/05/2020; 15 h

26

Nutrició parenteral. Nutrició artificial en pediatria: Indicacions de la nutrició artificial en pediatria. Característiques específiques de les vies d’accés i d'administració. Nutrició enteral i parenteral pediàtriques.

P. T-B.M

22/05/2020; 16 h

27

Tutoria

LL. Servia

5/06/2020,15-17h

28

Exàmens

Tots

 

 

Pràctica 2: Aquesta pràctica clínica és una activitat d’avaluació de l'estat nutricional, càlcul de les necessitats nutricionals, disseny d’un programa de nutrició artificial i utilització del balanç nitrogenat.

Pràctica 3: Pràctica clínica dedicada a l’exploració antropomètrica (pes, alçada, perímetres, plecs cutanis) com a part fonamental de l’exploració de l’estat nutricional. Es portarà a terme al laboratori d’habilitats del Centre de Simulació Clínica de la Unitat Docent de la Facultat de Medicina, utilitzant models simulats i els propis alumnes com a subjectes d’exploració.

Seminaris: Es programaran 8 seminaris sobre continguts basats en casos clínics habituals en la pràctica clínica de la Nutrició Clínica.

Durada: 2 hores cadascun

Lloc: Aules de seminaris

Grups: 15-20 alumnes

SEMINARIS (2 hores de durada cadascun). Aula 3.09

 

Núm.

Cas clínic

Data/ Hora

Professor/a

1

H20 i suplements

B1: 26/02/2020; 17-19 H

A1: 27/02/2019; 17-19 H

P.T B.M

2

Farmacs per sonda

B2: 18/03/2020; 17-19 H

A2: 18/03/2020; 17-19 H

P.T-B.M

3

Adivina per qui es aquesta nutrició

B3: 25/03/2020; 17-19 H

A3: 26/03/2020; 17-19 H

P.T-B.M

4

Prepara una NP individualitzada.

B4: 01/04/2020; 17-19 H

A4: 02/04/2020; 17-19 H

P.T-B.M

5

Fem una excursió pel servei de famarcia.

B5: 22/04/2020; 17-19 H

A5: 23/04/2020; 17-19 H

P.T-B.M

6

Calcul de requeriments nutricionals

B6: 06/05/2020; 17-19 H

A6: 07/05/2020; 17-19 H

P.T-B.M

7

Cas clínic NE

B7: 12/05/2020; 17-19 H

A7: 14/05/2020; 17-19 H

Ll. Servià

8

Cas clínic NPT

B8: 20/05/2020; 17-19 H

A8: 21/05/2020; 17-19 H

Ll. Servià


 

Sessió audiovisual: Es portarà en terme a l’aula de classe i consistirà en la projecció de pel·lícules  filmades sobre les tècniques de col·locació de vies per a la nutrició artificial.

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Per assolir els objectius i adquirir les competències atribuïdes es programaran les següents activitats:

 

Activitat

Objectiu

Descripció

Classes magistrals (CM)

1

 • Adquisició de coneixements sobre la utilització de la dieta, la seva prescripció i la seva importància en el tractament actual de diferents tipus de malalties.
 • Adquisició de coneixements sobre les tècniques de suport nutricional artificial (nutrició enteral i parenteral) i la seva importància en el tractament actual de cert tipus de malalties.

Seminaris (Sem)

1,2

 • Conèixer i haver realitzat l'avaluació dels requeriments nutricionals i programar un tractament dietètic.
 • Conèixer, haver realitzat i haver vist realitzar l'avaluació de l’estat nutricional i programar un esquema de nutrició artificial-

Pràctica clínica (PC)

1,2,3

 • Conèixer i haver vist realitzar la prescripció de tractament dietètic en pacients reals.
 • Adquisició de competències en resoldre problemes nutricionals en pacients ingressats.

Treballs dirigits

(Treb)

2,3

 • Treballs acadèmicament dirigits especialment enfocats a aconseguir competències relacionades la revisió de temes específics en l’àrea de coneixement.
 • Treballs acadèmicament dirigits especialment emfocats a aconseguir competències relacionades amb el diagnòstic i aplicació de la nutrició artificial.

Sessions audiovisuals

(SAU)

2 i 3

 • Veure la col·locació de sondes per a nutrició enteral i d’un via venosa central per a nutrició parenteral total.

Tutories (Tut)

1,2,3

 • Orientar els aprenentatges evitant la dispersió i clarificar dubtes sobre el contingut global de la assignatura.
 • Orientar els aprenentatges evitant la dispersió i clarificar dubtes sobre el contingut global de l'assignatura.
Pla de desenvolupament de l'assignatura

2on semestre: Part 1: Nutrició clínica. Veure calendari en continguts.

2on semestre: part 2. Dietoteràpia. Veure calendari en continguts.

 

Sistema d'avaluació

 

Continguts teòrics

75% de la nota final

Continguts pràctics

25% de la nota final

Examen test amb resposta múltiple

Seminaris 15%

Pràctiques +/- treballs 10%

Nutrició Clínica: assistència i participació

Nutrició Clínica *:

1r control: 25%

2n control: 25%

3er control: 25%

Dietoteràpia:

1r control: 25%

2n control: 25%

3r control: 25%

Assistència controlada

En el cas de Dietoteràpia:

Assistència controlada 15%

Treball 10%

       

* En els parcials de Nutrició Clínica (i en el final) la nota mínima per aprovar és el 5. S’ha de contar que cada resposta fallada descompta 0,25 punts. Aprovar la part de Nutrició Clínica per parcials suposa superar tots tres amb una nota mínima de 5; suspendre un parcial obliga a presentar-se a l’exàmen final de tota l’assignatura.

Bibliografia i recursos d'informació

NUTRICIÓ CLÍNICA

Llibres

Adreces d’Intenet

Revistes

DIETOTERÀPIA

Textos

Adreces d’Intenet

http://www.senpe.com/

http://www.agapea.com/Nutricion-clinica-Nutricion-parenteral-n36303i.htm

http://www.bbraun.es/index.cfm?D8A75C0926134D3DAD40170095598436

http://www.sefh.es/revistas/vol19/n6/347_350.PDF

http://www.espen.org/default.asp?Ticker=Y

http://www.nutritioncare.org/

http://www.senc.es/

http://www.fesnad.org/

http://www.sennutricion.org/

Revistes

Journal of parenteral and enteral nutrition:http://jpen.aspenjournals.org/contents-by-date.0.shtml

Nutrición hospitalaria:http://www.grupoaulamedica.com/web/nutricion.cfm

PDF