Castellano English
GUIA DOCENT
DIETÈTICA
Coordinació:
PIQUE FERRE, M. TERESA
Any acadèmic 2020-21
GUIA DOCENT: DIETÈTICA 2020-21

Informació general de l'assignatura
DenominacióDIETÈTICA
Codi100617
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Grau en Nutrició Humana i Dietètica3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)8
Tipus d'activitat, crèdits i grupsLa consulta no ha retornat resultats
CoordinacióPIQUE FERRE, M. TERESA
Departament/sTECNOLOGIA D'ALIMENTS
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantH Presencials 80

Magistral 24
Pràctica i tutories 10
Seminari 46

H. No Presencials 108

Idioma/es d'imparticióCatalà
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
PIQUE FERRE, M. TERESAmariateresa.pique@udl.cat0
Informació complementària de l'assignatura

La Dietètica estudia la forma de proporcionar a cada individu o col·lectivitat els aliments necessaris per al seu adequat desenvolupament segons el seu estat fisiològic, de manteniment de la salut, prevenció i tractament de malalties. Algunes patologies com l’obesitat, la hipertensió, la diabetis, les malalties cardiovasculars, els trastorns de la conducta alimentària i alguns càncers es relacionen amb una alimentació desequilibrada. La dieta ideal que serveix per a tothom no existeix, però si que existeixen uns criteris o pautes dietètiques. Conèixer la composició nutricional dels aliments és molt útil per al disseny d’aquestes dietes. En l’assignatura de Dietètica són imprescindibles els coneixements adquirits en les assignatures de Bromatologia i Nutrició per comprendre i relacionar el contingut dels temes inclosos en el programa.

Objectius acadèmics de l'assignatura

1.Descriure les bases de l’alimentació saludable i classificar les diferents alternatives de dietes.

 

2. Saber la metodologia de l’educació alimentària.

 

3.Reconèixer la importància d’una alimentació adequada en el manteniment de la salut, així com l’important paper que juga la dieta en malalties de caràcter crònic.

 

4.Conèixer la importància del valor nutritiu dels aliments i dels hàbits alimentaris per poder-los relacionar amb l’aparició de malalties.

 

5. Calcular i establir pautes alimentàries saludables en individus i col·lectivitats.

 

6.Desenvolupar la planificació de menús per a col·lectivitats.

 

7.Dissenyar i interpretar enquestes alimentàries.

 

8.Descriure  les  formes  de  restauració  i  les  tècniques  culinàries  per  optimitzar  les característiques organolèptiques i nutricionals en dietètica i dietoterapia.

 

9.Conèixer i utilitzar les tècniques d’avaluació de l’estat  nutricional de l’individu i de la col·lectivitat, especialment les encaminades a valorar la dieta.

 

10.Elaborar i interpretar una història dietètica.

 

11.Planificar,   implantar   i   avaluar   dietes   específiques   amb   la   utilització   d’eines informàtiques.

Competències significatives

 

 

 

 

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Mòdul 1 - Introducció

TEMA 1. Conceptes de dieta equilibrada, dietoterapia, recomanació dietètica. Tipus de dietes.

TEMA 2. Assessorament dietètic: Guies alimentàries. Ració alimentària i equivalències. Mètodes de valoració del consum alimentari. Estudis de dieta total.

TEMA 3. Planificació dietètica: Objectius. Disseny de dietes. Dietes per gramatges. Dietes per intercanvis.

Mòdul 2 – Dietètica en situacions fisiològiques de la vida

TEMA 4. Alimentació adaptada a lactants. Beikost, alimentació durant el primer any de vida.

TEMA 5. Alimentació en situacions fisiològiques: Gestació. Lactància. Menopausa

TEMA 6. Alimentació en les diverses etapes de la vida: Infància. Etapa escolar. Adolescència.

TEMA 7. Alimentació en l’envelliment.

TEMA 8. Alimentació i esport.

TEMA  9. Alimentació en condicions especials: Dietes modificades en energia, nutrients i textura.

Mòdul 3 – Restauració col·lectiva i alternatives alimentàries

TEMA 10. Formes de restauració comercial o col·lectiva.

TEMA 11. Dieta mediterrània.

TEMA 12. Alimentació en les diverses cultures.

TEMA 13. Dieta vegetariana.

TEMA 14. Dietes alternatives.

Eixos metodològics de l'assignatura

Per assolir els objectius i adquirir les competències atribuïdes es programaran les següents activitats:

Activitat

Objectiu

Descripció

Classes magistrals. (CM)

1-8

Adquisició de coneixements sobre dietètica aplicada a situacions fisiològiques de l’individu, dietes en

col·lectivitats i alternatives alimentàries. Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat.

Seminaris. (Sem)

3-8

Exposició, tractament i discussió sobre com resoldre problemes de dietètica aplicada en la pràctica diària.

Assessorament dietètic en col·lectivitats.

Pràctiques de laboratori (PL)

7-11

Adquisició  de  competències  en  planificació,  càlcul informàtic i avaluació de dietes. Elaboració i anàlisi

de qüestionaris alimentaris. Utilització de tècniques culinàries.

Treballs dirigits (Treb)

6-7

Treball acadèmicament dirigit per aconseguir els objectius de capacitat en síntesi i expressió oral.

Tutories. (Tut)

1-11

Orientar els aprenentatges evitant la dispersió i

clarificar dubtes sobre el contingut global de l'assignatura.

 

Es realitzaran amb tot l'alumnat a l’aula. Tenen com a finalitat donar una visió general dels continguts educatius relacionats amb els coneixements específics de l’assignatura, destacant-hi aquells aspectes que es relacionen amb l’adquisició de competències referides a la dietètica.

.

Els seminaris són obligatoris i s’han de realitzar en el grup que correspongui a cada alumne. Es realitzaran activitats, com ara dur a terme propostes de menús per a diferents estats fisiològics de l’individu i per a col·lectivitats, que aportin coneixements pràctics i desenvolupin els temes tractats a les classes magistrals.

Seminari 1. Disseny d’estudis de dieta total

Seminari 2. Elaboració i interpretació d’una història dietètica

Seminari 3. Elaboració d’un registre dietètic. Exposició de l’informe.

Seminari 4. Mètodes de transmissió del pla d’alimentació (I)

Seminari 5. Mètodes de transmissió del pla d’alimentació (II)

Seminari 6. Alimentació adaptada a lactans. Preparació de biberons i alimentació Beikost.

Seminari 7. Dietes per a dones embarassades

Seminari 8. Dietes per a escolars

Seminari 9. Dietes en l’envelliment

Seminari 10. Dietes en l'esport

Seminari 11. Dietes en sobrepès i obesitat

Seminari 12. Dietes en dislipèmies

Seminari 13. Dietes en diabetis

Seminari 14. Dieta vegetariana i dietes alternatives

Seminari 15. Adaptació de dietes a diferents cultures i condicions especials

 

 

Les pràctiques de laboratori-simulació són obligatòries i es duran a terme en aula d’informàtica i laboratoris. Es realitzaran activitats relacionades amb l’elaboració de dietes i l’avaluació de la conducta alimentària:

 

 

Realització d'un treball individual obligatori sobre valoració del consum alimentari.

 

 

Seminari-Tutoria. Es realitzarà en grups 5-10 alumnes i tindrà com a finalitat clarificar dubtes sobre la realització del treball.

 

Sistema d'avaluació

L’avaluació de l’aprenentatge serà continuada tenint-se en compte els següents aspectes:

 

 

 

 

 

 

Per aprovar l’assignatura caldrà aprovar per separat el contingut teòric i pràctic. L’apartat pràctic (pràctiques de laboratori-simulació, seminaris i treball) és obligatori i si no es realitza i no es presenten els informes corresponents NO s’aprova l’assignatura.

Bibliografia i recursos d'informació

Llibres

 

PDF