Castellano English
GUIA DOCENT
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TICS) APLICADES A LA NUTRICIÓ
Coordinació:
TRUJILLANO CABELLO, JOSE JAVIER
Any acadèmic 2023-24
GUIA DOCENT: TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I ... 2023-24

Informació general de l'assignatura
DenominacióTECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TICS) APLICADES A LA NUTRICIÓ
Codi100615
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Nutrició Humana i Dietètica3OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits33
Nombre de grups21
CoordinacióTRUJILLANO CABELLO, JOSE JAVIER
Departament/sMEDICINA I CIRURGIA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantHores dedicació alumne 142,5
Presencials 60
Magistrals 16
Pràctiques 15
Seminaris 7

Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticiócatalà/castellà
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
BAMALA I ZURIGUEL, JOSE PEDROpedro.bamala@udl.cat2,5
BARBE ILLA, ESTHEResther.barbe@udl.cat2
TRUJILLANO CABELLO, JOSE JAVIERjavier.trujillano@udl.cat2,5
VILANOVA CORSELLAS, JUDITjudvilanova@gmail.com2
Informació complementària de l'assignatura

Les TIC, tecnologies de la informació i la comunicació, són el conjunt de tecnologies utilitzades per processar i transmetre la informació en format digital. Permeten l’accés, emmagatzematge i presentació i/o comunicació de la informació en aquest format.

 

Perquè aquestes tecnologies siguin útils, cal desenvolupar una sèrie de procediments per al tractament de la informació, que es poden concretar en les diverses estratègies de cerca, selecció, processament,  recuperació, presentació i comunicació de la informació. En tots els casos, la informació pot presentar-se en diversos formats: text, imatges fixes o animades, so, gràfics...

 

Per adaptar-nos als estudis aquí implicats, de tots els possibles àmbits de les TIC, ens centrarem en un tipus d’informació concreta: la que es pugui considerar metodològicament com a científica i que a més tractin els temes implicats en els estudis de Nutrició.

Objectius acadèmics de l'assignatura
 1. Comunicar amb efectivitat.
 2. Desenvolupar la seva tasca en un mon dominat per la informació, les comunicacions i les tecnologies (TIC) que ho  suporten.  Justificar  les accions.
 3. Incorporar la recerca a l’activitat professional com una actitud permanent. Generar un document científic seguint estàndards internacionals que inclogui una revisió, un resum i una presentació d’un tema a més d’una bibliografia. Conèixer els aspectes més rellevants de la bibliometria i les repercussions a l’hora de publicar un document científic.
 4. Comunicar-se utilitzant un llenguatge científic bàsic, pel que fa a la metodologia científica.
 5. Dins dels manteniment de la competència:
  • Autoavaluar-se. Formular de manera precisa una pregunta científica en funció del tipus i del lloc on es plantegi. Localitzar els documents mes pertinents, emfasitzant en la cerca bibliogràfica a les bases de dades bibliogràfiques.
  • Autoformar-se. Conèixer les característiques de les fonts d’informació disponibles, saber discriminant entre elles i escollir les més adequades a la nostra necessitat.
  • Optimitzar esforços per desenvolupar la carrera professional

 

Objectiu

Activitats

Presencials

Dedicació estudiant

1-2-3-4-5

Classes magistrals

15

 

2-3-4-5

Pràctiques

30

 

3-4-5

Seminaris

10

 

 

 

 

 

 

*Dedicació estudiant = Hores presencials + hores de treballs de l’estudiant

 

Com objectiu inherent a la matèria l’alumne ha d’assolir les competències necessàries per aconseguir fer el projecte de treball de fi de grau (any següent). Es fa necessari, primer avaluar les necessitats metodològiques i segon corregir les mancances.

 

Competències
Continguts fonamentals de l'assignatura

TEMARI TEÒRIC:

 

 

TEMARI PRÀCTIC:

 

Pràctica 1.      Realització d’un exercici pràctic d’introducció a les TIC.

Pràctica 2.      Aplicacions informàtiques 1

Pràctica 3.      Aplicacions informàtiques 2

Pràctica 4.      Aplicacions informàtiques 3

Pràctica 5.      Interpretació d’un article

Pràctica 6.      Busca-1

Pràctica 7.      Busca-2 (Projectes)

Pràctica 8.      Busca-3

Pràctica 9.      Refworks

Pràctica 10.  Scopus – Cienciometria

Pràctica 11.  Integrar busca

Pràctica 12.  Taula d’evidència

Pràctica 13.  Altres aplicacions

Pràctica 14.  Presentació treballs

Pràctica 15.  Presentació treballs

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Per assolir rels objectius i adquirir les competències atribuïdes es programaran les següents activitats:

 

Aquestes es realitzaran amb tots els alumnes i no són obligatòries. Tenen com finalitat donar un visió general del contingut temàtic destacant-hi aquells aspectes més teòrics que els seran útils en la seva formació.

Aquests es realitzaran amb tots els estudiants i se’n valora la participació activa. La finalitat es presentar un tema, discutir-ne la rellevància per la nutrició i plantejar una activitat explicant-ne el procediment de lliurament mitjançant el campus virtual.

Aquestes activitats es realitzaran a traves Campus virtual UdL (Sakai) i la plataforma d’autoavaluació innovacampus. Aprofitant aquest espai els alumnes faran diferents activitats vinculades amb la preparació de continguts temàtics, explicats degudament a les pràctiques i els seminaris.

Aquestes es realitzaran amb 1/2 dels estudiants, són obligatòries. El alumnes realitzaran algunes pràctiques amb ordinador amb la finalitat de que apliquin i treballin alguns conceptes teòrics. Es demanarà el lliurament d’Av.

Sistema d'avaluació

L’avaluació es farà en funció dels següents criteris:

 

Els alumnes que vulguin, acordant-ho amb el professor, podran canviar pràctiques presencials o Av per algun tipus d’activitat alternativa (treball o col·laboració) que es consideri interessant a criteri del professor. Per exemple, la creació d’una web com si es tractés d’un revista electrònica.

Bibliografia i recursos d'informació

En una assignatura com les TIC aplicades a la Nutrició seria paradoxal que es presentés aquí un llistat de documents publicats. Aquí s’explica com millorar els nostres   coneixements adquirits mitjançant els documents clàssics que apareixen a les bibliografies de les altres assignatures.

 

Si se us dona tota la informació sobre un tema, ho sabreu tot sobre el tema durant un instant, si sabeu com trobar-la en lloc on s’actualitzi, aquesta informació, ho sabreu tot sobre el tema quan vulgueu.

PDF