Castellano English
GUIA DOCENT
ECONOMIA I EMPRESA ALIMENTARIA
Coordinació:
CLOP GALLART, MARIA MERCÈ
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: ECONOMIA I EMPRESA ALIMENTARIA 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióECONOMIA I EMPRESA ALIMENTARIA
Codi100613
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Nutrició Humana i Dietètica3OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits33
Nombre de grups32
CoordinacióCLOP GALLART, MARIA MERCÈ
Departament/sADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiant6 crèdits presencials + 9 crèdits no presencials
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
CASANOVAS MARFA, JOANjoan.casanovas@udl.cat6
CLOP GALLART, MARIA MERCÈmariamerce.clop@udl.cat6
JUÁREZ RUBIO, MARÍA ISABELmariaisabel.juarez@udl.cat3
Objectius acadèmics de l'assignatura

L’assignatura d’Economia i Empresa Alimentària pretén familiaritzar els estudiants de tercer curs del Grau de Nutrició Humana i Dietètica amb els conceptes econòmics i empresarials adients a les seves competències.

L’assignatura ha de contribuir a que els estudiants:

- es familiaritzin amb els conceptes administratius essencials

- coneguin el balanç i el compte de resultats

- sàpiguen avaluar inversions

- coneguin les corbes d’oferta i demanda i sàpiguen com funcionen els mercats

- coneguin les funcions de producció i costos

- modelitzin matemàticament un sistema productiu

- es familiaritzin amb el marc legal associat al seu àmbit professional

Competències

Competències

Competències Específiques

CE20. Conèixer els aspectes relacionats amb l'economia i gestió de les empreses alimentàries

CE23. Participar en els equips empresarials de màrqueting social, publicitat i al·legacions saludables

 

Competències Generals

CG3. Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, prestant especial importància a l'aprenentatge, de manera autònoma i continuada, de nous coneixements, productes i tècniques en nutrició i alimentació, així com la motivació per la qualitat.

CG4. Realitzar la comunicació de manera efectiva, tant de forma oral com escrita, amb les persones, els professionals de la salut o la indústria i els mitjans de comunicació, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialment les relacionades amb la nutrició i els hàbits de vida.

 

Competències Bàsiques

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències Transversals de la UdL

CT3. Dominar les TIC

CT4. Adquirir coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1. CONCEPTES GENERALS DE L’EMPRESA ALIMENTÀRIA

1. Economia de l’empresa. 2. Concepte d’empresa. Empresa i empresari. 3. Tipus d’empreses. 4. Disseny d’un pla d’empresa.

Alonso i Serrano (2008) capítol 1. Ballestero (1992) capítol 2.

 

INTRODUCCIÓ A L’ADMINISTRACIÓ

Tema 2. ADMINISTRACIÓ: CIÈNCIA, TEORIA I PRÀCTICA

1. Definició d’Administració: naturalesa i propòsit. 2. Evolució del pensament administratiu i dels patrons d’anàlisi administrativa. 3. Enfocament sistèmic del procés administratiu. 4. Funcions dels administradors.

Koontz, Weihrich i Cannice (2008) capítol 1.

 

Tema 3. PLANIFICACIÓ

1. Tipus de plans. 2. Procés de planificació estratègica. 3. Jerarquia d’estratègies empresarials. 4. Estratègies competitives genèriques segons M. Porter.

Koontz, Weihrich i Cannice (2008) capítols 4, 5 i 6.

 

Tema 4. DIRECCIÓ

1. Factors humans i motivació. 2. Lideratge. 3. Comitès, equips i presa grupal de decisions.

Koontz, Weihrich i Cannice (2008) capítols 14, 15 i 16.

 

INTRODUCCIÓ A LES DECISIONS FINANCERES

Tema 5. EL BALANÇ I EL COMPTE DE RESULTATS

1. El patrimoni. 2. El balanç de situació. 3. El compte de resultats. 4. Flux d’efectiu.

Juliá Igual i Server Izquierdo (1996) capítol 3. Omeñaca García (2008) capítol 3.

 

Tema 6. ANÀLISI FINANCERA DE BALANÇOS

1. Ratis comptables. 2. Rendibilitat. Anàlisi de l’estructura de la xifra de negocis. 3. Anàlisi de l’estructura patrimonial.

Alonso i Serrano (2008) capítol 3.

 

Tema 7. L’AVALUACIÓ FINANCERA DE PROJECTES D’INVERSIÓ 

1. Paràmetres que defineixen una inversió 2. La influència del temps en el valor dels diners. 3. Criteris d’avaluació d’inversions. 4. Anàlisi de sensibilitat.

Romero (1990). Alonso i Serrano (2008) capítol 7.

 

L’OFERTA I LA DEMANDA: COM FUNCIONEN ELS MERCATS

Tema 8. L’OFERTA I LA DEMANDA

1. Els determinants de la demanda individual. 2. La corba de demanda i els seus desplaçaments. 3. Els determinants de l’oferta individual. 4. La corba d’oferta i els seus desplaçaments. 5. Equilibri del mercat. 6. Elasticitat de la demanda i de l’oferta.

Krugman i Wells (2006) capítols 3 i 5.

 

TEORIA DE LA PRODUCCIÓ I COSTOS

Tema 9. LA PRODUCCIÓ DE L’EMPRESA I ELS COSTOS DE PRODUCCIÓ

1. La funció de producció simple. Etapes de producció. 2. La funció de producció amb dos factors variables. 3. Ingressos i costos. Costos fixos i variables. Costos d’oportunitat. 4. La funció de costos. Costos unitaris i costos marginals. 5. Els costos i el punt d’equilibri en la producció simple.

Alonso i Serrano (2008) capítols 8 i 9.

 

PLANIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ. MODELS DE PRESA DE DECISIONS A L’EMPRESA ALIMENTÀRIA

Tema 10. TEORIA DE LA PROGRAMACIÓ

1. Plantejament dels programes i recerca de solucions en programació lineal. 2. Tipus d’òptims. 3. Tipus de variables. 4. Dualitat.

Notes docents. Hillier i Hillier (2008) capítol 2. Alonso i Serrano (2008) capítol 11.

 

Tema 11. APLICACIONS DE LA PLANIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

1. Planificació de la producció a l’empresa alimentària. 2. Formulació de dietes. 3. Models de mescles. 4. Models de Transport i Assignació. 5. Altres aplicacions agroindustrials.

Hillier i Hillier (2008) capítol 3.

 

Eixos metodològics de l'assignatura

En el decurs del programa de continguts, l’aprenentatge es durà a terme mitjançant la complementació de les sessions magistrals programades amb el desenvolupament de diverses activitats formatives complementàries en forma de sessions pràctiques i seminaris.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Consulteu la programació temporal de la carpeta Recursos

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada

 

Avaluació alternativa

 

D’acord amb l’art. 3.1 de la normativa d’avaluació de la UdL, l’estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant la realització de les proves d’avaluació, mitjans no permesos o mecanismes fraudulents.  L’estudiant que utilitzi qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova i/o porti aparells electrònics no permesos, haurà d’abandonar l’examen o la prova, i quedarà subjecte a les conseqüències previstes en aquesta normativa o en qualsevol altra normativa de règim intern de la UdL.

Bibliografia i recursos d'informació

Alonso, R.; Serrano, A. (2008) Economía de la Empresa Agroalimentaria. Mundi-Prensa, Madrid.

Ballestero, E. (1992) Principios de Economía de la Empresa. Alianza Universidad Textos, Madrid.

Hillier, F.S.; Hillier, M.S. (2008) Métodos cuantitativos para administración. McGraw-Hill, Mèxic.

Juliá Igual, J.F.; Server Izquierdo, R.J. (1996) Dirección Contable y Financiera de Empresas Agroalimentarias. Ediciones Pirámide S.A., Madrid.

Koontz, H.; Weihrich, H.; Cannice, M. (2008) Administración. Una perspectiva global y empresarial. McGraw-Hill, Mèxic.

             Krugman, P.; Wells, R. (2006) Introducción a la Economía. Microeconomía. Editorial Reverté, S.A., Barcelona.

             Omeñaca García, J. (2008) Contabilidad General (11ª edición). Ediciones Deusto, Barcelona.

Romero, C. (1990) Normas prácticas para la evaluación financiera de proyectos de inversión en el sector agrario. Banco de Crédito Agrícola, Madrid.

PDF