Castellano English
GUIA DOCENT
MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA DELS ALIMENTS
Coordinació:
RAMOS GIRONA, ANTONIO JAVIER
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA DE... 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióMICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA DELS ALIMENTS
Codi100610
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia2OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Nutrició Humana i Dietètica2OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)9
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRALABPRAULATEORIA
Nombre de crèdits4.10.44.5
Nombre de grups622
CoordinacióRAMOS GIRONA, ANTONIO JAVIER
Departament/sTECNOLOGIA D'ALIMENTS
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantL'assignatura té una càrrega docent de 225 hores, de la quals el 40% són activitats presencials (classes, seminaris i pràctiques) i el 60% és treball autònom de l'estudiant.
Si les circumstàncies derivades de la crisi sanitària ho obliguen, aquesta distribució pot veure's modificada
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióBELLÍ MARTÍNEZ, GEMMA: Català
BORRÀS VALLVERDÚ, BERNAT: Català
CASTELLS ROCA, LAIA: Català
COLAS MEDA, MARIA DEL PILAR Català:
DE LA TORRE RUIZ, M. ANGELES: Castellà
PUJOL CARRION, NURIA: Castellà
RAMOS GIRONA, ANTONIO JAVIER: Castellà
VIÑAS ALMENAR, M.INMACULADA C: Castellà
Castellà: 50%
Català: 50%
Distribució de crèditsCrèdits rebuts per l'alumne impartits per professorat del Dpto. de CMB: 4.5
Crèdits rebuts per l'alumne impartits per professorat del Dpto. de TECAL: 4.5
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
BELLÍ MARTÍNEZ, GEMMAgemma.belli@udl.cat3,2Concertar cita
BORRÀS VALLVERDÚ, BERNATbernat.borras@udl.cat2,3Concertar cita
CASTELLS ROCA, LAIAlaia.castells@udl.cat1,9Concertar cita
COLAS MEDA, MARIA DEL PILARpilar.colas@udl.cat5,6Concertar cita
DE LA TORRE RUIZ, M. ANGELESmariaangeles.delatorre@udl.cat3,2Concertar cita
PUJOL CARRION, NURIAnuria.pujol@udl.cat8,3Concertar cita
RAMOS GIRONA, ANTONIO JAVIERantonio.ramos@udl.cat4,1Concertar cita
VIÑAS ALMENAR, M.INMACULADA C.inmaculada.vinas@udl.cat5,8Concertar cita
Informació complementària de l'assignatura

Aquesta assignatura introdueix als estudiants al món microbià (virus, bacteris, fongs, protozous i helmints), presentant-los en primer lloc conceptes bàsics sobre la seva estructura, fisiologia, genètica i patogenicidad, per després fer una especial incidència en la microbiologia i parasitologia de cada grup d'aliments, abordant aspectes tals com a alteracions que produeixen, principals patògens associats, toxicologia d'origen biòtic, profilaxi i l'efecte que tenen els principals mètodes de conservació utilitzats sobre els microorganismes.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Aquesta assignatura introdueix als estudiants al món microbià (virus, bacteris, fongs, protozous i helmints), presentant-los en primer lloc conceptes bàsics sobre la seva estructura, fisiologia, genètica i patogenicitat, per després fer una especial incidència en la microbiologia i parasitologia de cada grup d'aliments, abordant aspectes tals com a alteracions que produeixen, principals patògens associats, toxicologia d'origen biòtic, profilaxi i l'efecte que tenen els principals mètodes de conservació utilitzats sobre els microorganismes.

Competències

Competències Específiques

CE13 Conèixer la microbiologia, parasitologia i toxicologia dels aliments

Competèncias Generals

CG4. Realitzar la comunicació de manera efectiva, tant de forma oral com escrita, amb les persones, els professionals de la salut o la indústria i els mitjans de comunicació, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialment les relacionades amb la nutrició i els hàbits de vida.

Competències Bàsiques

CB3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències Transversals de la UdL

CT2 Dominar una llengua estrangera

CT5. Adquirir nocions essencials de el pensament científic.

 

 

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

PART 1.- Conceptes Generals de Microbiologia (22 hores)
Tema 1.- LA CEL.LULA PROCARIOTA. Morfologia bacteriana. La membrana plasmàtica. La paret cel·lular de gram positives i gramnegativas. El cromosoma bacterià i els ribosomes. La càpsula i altres estructures externes bacterianes. Moviment bacterià. Materials de reserva. L’endospora.
Tema 2.- LA CEL.LULA MICROBIANA EUCARIOTA. Propietats diferencials respecte a la cèl·lula procariota. Teoria endosimbionte. El hidrogenosoma. Orgànuls citoplasmàtics. La cèl·lula fúngica. La cèl·lula protozoaria.
Tema 3.- GENETICA BACTERIANA. El cromosoma bacterià. Mutagénesis. Conjugació. Transformació. Transducción. Plasmids: concepte i tipus. Transposons.
Tema 4.- METABOLISME MICROBIÀ. Metabolisme microbià. Fonts d'energia. Requeriments nutricionals. Medis de cultiu, tipus i tècniques de preparació. Respiració. Fermentacions. Corba de creixement. Regulació del metabolisme microbià: reaccions enzimàtiques, regulació per producte final, repressió per catabòlit, cadenes metabòliques ramificades.
Tema 5.- CONTROL DEL CREIXEMENT MICROBIÀ. Acció dels agents físics i químics. Resistència dels microorganismes al fred i a la calor. Acció de la humitat i necessitats microbianes. Acció dels agents químics. Antibiòtics. Antifungics. Microbiocides. Conservants.
Tema 6.- VIROLOGIA. Característiques generals. Tipus de virus. Infeccions víriques del tracte digestiu.
Tema 7.- MICROBIOLOGIA HUMANA. Bases de la patogenicitat microbiana. Flora microbiana del cos humà. Flora oportunista. Infecció i malaltia. Invasivitat, patogenicitat i virulència. Factors de virulència i mecanismes de patogenicitat. Exotoxines. Endotoxines. Mecanismes constitutius de defensa.
Tema 8.- INMUNOLOGIA. Immunitat enfront de les infeccions microbianes. Vacunes.

PART 2.- Microbiologia d'aliments (14 hores)

BLOC I. CONTAMINACIÓ NATURAL I PRINCIPIS GENERALS DE L'ALTERACIÓ MICROBIANA D'ALIMENTS

Tema 9.- CONTAMINACIÓ NATURAL DELS ALIMENTS. Origen de la contaminació microbiana dels aliments i productes alimentosos. El manipulador d'aliments com a font de contaminació. Control microbiològic de l'ambient.
Tema 10.- PRINCIPIS GENERALS DE L'ALTERACIÓ DELS ALIMENTS. Factors intrínsecs: activitat d'aigua (aw), pH, potencial redox, nutrients, substàncies antimicrobianes, estructura i composició de l'aliment i barreres protectores. Factors extrínsecs: temperatura, humitat ambiental, atmosfera gasosa. Tractaments tecnològics. Factors implicits. Interacció de factors, sinergismes i antagonismes.


BLOC II. MICROBIOLOGIA DE CADA GRUP D'ALIMENTS

Tema 11.- MICROBIOLOGIA DE LES AIGÜES POTABLES. Microbiota del aigua. Tipus d'aigua. Paràmetres microbiològics que determinen la qualitat de l'aigua.  Seguretat alimentaria lligada a les caracteristiques del producte.Potabilització i distribució de l'aigua per a consum humà.
Tema 12.- MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS D'ORIGEN VEGETAL. Alteració microbiològica de: i) cereals, farines i derivats, ii) fruites, sucs, hortalisses i derivats. Seguretat alimentaria lligada a les caracteristiques del producte.
Tema 13.- MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS D'ORIGEN ANIMAL. Alteració microbiològica de: i) carn i productes cárnis, ii) aus, iii) ous i ovoproductes, iv) llet i derivats, v) peixos i altres aliments d'origen acuícola.Seguretat alimentaria lligada a les caracteristiques del producte
Tema 14.- MICROBIOLOGIA DE LES CONSERVES I SEMICONSERVES. Conserves i semiconserves: definició i tipus. Classificació dels aliments enllaunats segons la seva acidesa. Esterilitat biològica i esterilitat comercial. Principals microorganismes causants d'alteracions en els aliments enllaunats. Alteracions més importants i origen. Seguretat alimentaria lligada a les caracteristiques del producte. Examen sistemàtic de conserves i anàlisi microbiològica.

PART 3.- Parasitologia d'Aliments (12 hores)

Tema 15.- INTRODUCCIÓ A la PARASITOLOGIA. Definicions. Adaptacions al parasitisme. Efectes del paràsit sobre l'hoste. Reacció de l'hoste enfront del paràsit. Els paràsits i l'hoste afeblit. Importància econòmica de la contaminació per paràsits.
Tema 16.- PRINCIPALS PARÀSITS TRANSMESOS PER L'AIGUA I ELS VEGETALS. Relació entre contaminació fecal, aigua i aliments d'origen vegetal. Entamoeba histolytica, Giardia duodenalis, Cryptosporidium sp., Blastocystis hominis, Fasciola hepatica, Echinococcus sp., Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides: Taxonomia. Morfologia. Cicle biològic. Simptomatologia. Epidemiologia. Vies de contaminació dels aliments. Prevenció i control. Situació a Espanya.
Tema 17.- PRINCIPALS PARÀSITS TRANSMESOS PER LA CARN I EL PEIX. Toxoplasma gondii, Taenia sp., Trichinella spiralis, Anisakis sp. Cicle biològic. Simptomatologia. Epidemiologia. Vies de contaminació dels aliments. Prevenció i control. Situació a Espanya.

CONTINGUTS A REALITZAR EN GRUP MITJÀ (GM)

Seminaris (4 hores)

Seminari 1.- Aplicacions de la Microbiologia en Nutrició i Salut humana.
Seminari 2.- Vacunes.

Pràctiques de laboratori (total 38 hores):

BLOC I (19 hores)

• Pràctica 1: Utilització i interpretació dels medis de cultiu diferencials.
• Pràctica 2: Realització d'un frotis faringi i aïllament de diferents micro-organismes residents. Caracterització de diferents tipus de colònies microbianes. Identificació de bacteris productors de toxines hemolítiques.
• Pràctica 3: Identificació d'altres mecanismes de toxicitat duts a terme per bacteris patògens: activitat catalasa.
• Pràctica 4: Identificació, a nivell d'espècie, de dos bacteris mitjançant diferents proves bioquímiques (galeria Enterotube).
• Pràctica 5: Realització d'un antibiograma.
• Pràctica 6: Immunodetección d'un microorganisme patogen.
• Pràctica 7: Tincions microbianes (pràctica que es realitzarà on-line).

A més de les pràctiques enunciades anteriorment, es realitzaran seminaris i problemes on-line en grup relacionats amb les pràctiques, on s'explicarà a més la tècnica ELISA per a la identificació d'un virus en una mostra de sang i la tinció de Gram.
En el cas que, per les circumstàncies sanitàries, no es poguessin fer les pràctiques presencials, totes les pràctiques passarien a format virtual.

BLOC II (19 hores)
• Pràctica 8. Introducció al laboratori de Microbiologia d'Aliments i preparació de les mostres
• Pràctica 9. Recompte generals de microorganismes:
 - Recompte de microorganismes aerobis mesòfils a 30 °C.
 - Recompte de floridures i llevats.
 - Observació i identificació de floridures.
 - Recompte de enterobacterias i prova de kligler.
 - Recompte d'anaerobis sulfit-redutores.
 - Recompte d'estafilococs coagulasa positius.
 - Recompte de enterococs.
 - Interpretació de resultats i presentació d'informes.
 - Resolució de casos pràctics.
• Pràctica 10. Observació de paràsits d'aliments al microscopi.

En el cas que, per les circumstàncies sanitàries, no es poguessin fer les pràctiques presencials, totes les pràctiques passarien a format virtual.

Les pràctiques de laboratori del bloc I es realitzen en la Facultat de Medicina (Laboratori de Microbiologia i Genètica, en el soterrani de la Facultat de Medicina), mentre que les del Bloc II es realitzen en la ETSEA (Laboratori de pràctiques de Microbiologia, edifici 2, planta 3, laboratori 3.01).

És obligatori que els estudiants portin els següents equips de protecció individual (EPI) en el transcurs de les pràctiques docents.

• Bati laboratori blanca unisex.
• Ulleres de protecció.
• Guants de protecció química/biològica.
• Mascaretes.

Els EPI es poden adquirir a la botiga UDELS de la UdL. Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera - Campus Cappont. Carrer de Jaume II, 67 baixos.
25001 Lleida

Eixos metodològics de l'assignatura

En principi, i si les condicions sanitàries no ho impedeixen, la metodologia de l'assignatura serà la de classes magistrals, seminaris i pràctiques. Seran presencials els exàmens, els seminaris i les pràctiques, que seran d'assistència obligatòria.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Grau en Nutrició Humana i Dietètica (PRIMER SEMESTRE- Lleida)

Microbiologia i Parasitologia d’Aliments

Curso 2022-2023

Dia

Dia

Hora

Tipus

LLoc

Assignació

SETEMBRE

 

Dilluns

12

15-17h

Teoria

0.02

CMB

Dimecres

14

17-19h

Teoria

0.02

CMB

Dijous

15

17-19h

Teoria

0.02

CMB

Dilluns

19

15-17h

Teoria

0.02

CMB

Dimecres

21

15-17h

Teoria

0.02

CMB

Dijous

22

17-19h

Teoria

0.02

CMB

Dilluns

26

15-17h

Teoria

0.02

CMB

Dimarts

27

17-19h

Teoria

0.02

CMB

OCTUBRE

 

Dilluns

3

15-17h

Teoria

0.02

CMB

Dijous

6

17-19h

Teoria

0.02

CMB

Dilluns

10

15-17h

Teoria

0.02

CMB

Dijous

13

15-17h

Teoria

0.02

MA-I.Viñas

Dilluns

17

17-19h

EXAMEN

0.21 HUAV

(Part CMB)

Dilluns

24

8-13h

Practs. grup A

0.03/2.05/2.10/2.06

CMB

Dimarts

25

8-13h

Practs. grup A

0.03/2.05/2.10/2.06

CMB

Dimecres

26

8-13h

Practs. grup A

0.03/2.05/2.10/2.06

CMB

Dijous

27

12-14h

Practs. grup A

2.05/ 2.06/ 2.10/2.09

CMB

 

 

17-19h

Teoria

0.02

MA-I.Viñas

Divendres

28

12-14h

Practs. grup A

2.05/ 2.06/ 2.10/ 2.09

CMB

NOVEMBRE

 

Dilluns

3

17-19h

Teoria

0.02

MA-I.Viñas

Divendres

4

15-17h

Seminari

0.02

CMB

 

 

17-19h

Seminari

0.02

CMB

Dilluns

7

9-13h

Practs. grup B

0.03/2.10

CMB

 

 

15-17h

Teoria

0.02

MA-I.Viñas

Dimarts

8

9-13h

Practs. grup B

0.03/2.10

CMB

 

 

15-17h

Teoria

0.02

MA-I.Viñas

Dimecres

9

9-13h

Practs. grup B

0.03/2.10

CMB

Dijous

10

9-13h

Practs. grup B

0.02/2.05/ 2.10/2.06

CMB

 

 

17-20h

Teoria

0.02

MA-I.Viñas

Divendres

11

9-12h

Practs. grup B

0.02/2.05/ 2.10/2.06

CMB

Dilluns

21

17-19h

EXAMEN

0.03/0.02

(Part I. Viñas)

DECEMBRE

 

Divendres

9

15-16h

Teoria

0.02

MA-I.Viñas

 

 

16-17h

Teoria

0.02

PA-AJ. Ramos

Dilluns

19

15-17h

Teoria

0.02

PA-AJ. Ramos

Dijous

22

15-17h

Teoria

0.02

PA-AJ. Ramos

GENER

 

Dilluns

9

15-17h

Teoria

0.02

PA-AJ. Ramos

Dilluns

16

15-20h

Practs. Grup A

ETSEA

I.Viñas/AJ.Ramos

Dimarts

17

15-20h

Practs. Grup A

ETSEA

I.Viñas/AJ.Ramos

Dimecres

18

15-20h

Practs. Grup A

ETSEA

I.Viñas/AJ.Ramos

Dijous

19

15-20h

Practs. Grup A

ETSEA

I.Viñas/AJ.Ramos

Divendres

20

15-20h

Practs. Grup A

ETSEA

I.Viñas/AJ.Ramos

Dilluns

23

9-14h

Practs. Grup B

ETSEA

I.Viñas/AJ.Ramos

 

 

15-17h

Teoria

0.02

PA-AJ. Ramos

Dimarts

24

9-14h

Practs. Grup B

ETSEA

I.Viñas/AJ.Ramos

Dimecres

25

9-14h

Practs. Grup B

ETSEA

I.Viñas/AJ.Ramos

 

 

15-17h

Teoria

0.02

PA-AJ. Ramos

Dijous

26

9-14h

Practs. Grup B

ETSEA

I.Viñas/AJ.Ramos

Divendres

27

9-14h

Practs. Grup B

ETSEA

I.Viñas/AJ.Ramos

Dilluns

30

17-19h

EXAMEN

0.03/0.02

(Part AJ Ramos+practs)

FEBRER

 

 

 

 

EXAMEN RECUPERACIÓ

Tots

Nota: CMB: docència assignada al Dept. Cièncias Mèdiques Bàsiques: I. Viñas & A.J. Ramos: professors del Dept. Tecnologia d’Aliments

MG (Microbiologia General); MA (Microbiologia d’Aliments); PA (Parasitologia d’Aliments)

Aquesta planificació pot veure's alterada en el cas que les circumstàncies derivades de la crisi sanitària per la COVID-.19 així ho requereixi

 

Grau en Nutrició Humana i Dietètica (SEGON SEMESTRE- IGUALADA)

Microbiologia i Parasitologia d’Aliments

Curs 2022-2023

MES

DIA

HORA

HORES ACUMULADES

CLASSE

OBSERVACIONS

FEBRER

9

9-11 h y 11.30-13.20 h

4 T

TEORIA

CMB-MG (4H)

 

16

9-11 h y 11.30-13.20 h

8 T

TEORIA

CMB-MG (4H)

 

23

9-11 h y 11.30-13.20 h

12 T

TEORIA

CMB-MG (4H)

 

27 febrer-3 març

15.00-19.30h (20h)*

20 P

PRÀCTIQUES MG

CMB-MG

MARÇ

2

9-11 h y 11.30-13.20 h

16 T

TEORIA

CMB-MG (4H)

 

9

9-11 h y 11.30-13.20 h

20 T

TEORIA

CMB-MG (4H)

 

16

9-11 h y 11.30-13.20 h

4 S

SEMINARI

CMB-MG (4H)

 

23

9-11

22 T

TEORIA

CMB-MG (2H)

 

30

9-11 h

--

PRIMER PARCIAL (MG)

CMB-MG

ABRIL

13

9-11 h y 11.30-13.20 h

26 T

TEORIA

TECAL-MA (4H)

 

20

9-11 h y 11.30-13.20 h

30 T

TEORIA

TECAL-MA (4H)

 

27

9-11 h

32 T

TEORIA

TECAL-MA (2H)

MAIG

4

9-11 h y 11.30-13.20 h

36 T

TEORIA

TECAL-MA (4H)

 

11

9-11 h

 

SEGON PARCIAL (MA)

TECAL-MA

 

11

11.30-13.20 h

38 T

TEORIA

TECAL-PA (2H)

 

16

9-11 h y 11.30-13.20 h

42 T

TEORIA

TECAL-PA (4H)

 

16-19

15.00-19.30h (16 h)*

36 P

PRÀCTIQUES TECAL (MA)

TECAL-MA

 

23

9-11 h y 11.30-13.20 h

46 T

TEORIA

TECAL-PA (4H)

 

30

9-11 h y 11.30-13.20 h

40 p

PRÀCTIQUES TECAL (PA)

TECAL-PA

JUNY

12

 

--

TERCER PARCIAL (PA+pràct)

TECAL-PA

 

20

 

--

RECUPERACIÓ

TODOS (MG/MA/PA)

Nota: CMB: docència assignada al Dept. Cièncias Mèdiques Bàsiques: TECAL: docència assignada al Dept. Tecnologia d’Aliments

MG (Microbiologia General); MA (Microbiologia d’Aliments); PA (Parasitologia d’Aliments)

T: teoria, P: pràctiques; S: seminaris

*Inclosa mitja hora de descans

Exàmens:

Primer parcial, part CMB: 30 març.

Segon parcial, part MA: 11 de maig.

Tercer parcial, part PA+pràctiques: 12 de juny.

Recuperació assignatura complerta: 20 de juny.

 

Sistema d'avaluació

Teoria i pràctiques:

L'assignatura s'avalua de manera contínua. Per a això es realitzaran 3 exàmens al llarg del semestre. En general, els exàmens seguiran el mateix esquema: per a la part de teoria un test i un conjunt de qüestions curtes, per a la part pràctica l'avaluació pot incloure preguntes i/o test de conceptes exposats en pràctiques o en els seminaris.

Cada examen té el següent valor:

- Examen 1: Teoria de la part de Microbiologia General. Valor: 25% de l'assignatura.

- Examen 2: Pràctiques de la part de Microbiologia General (valor: 15%) + Teoria de la part de Microb. d'Aliments. Valor: 20% de l'assignatura.

- Examen 3: Teoria de la part de Parasitologia d'Aliments + Pràctiques de Microbiologia d'Aliments i de Parasitologia d'Aliments. Valor: 30% de l'assignatura.


En qualsevol cas, per a aprovar l'assignatura cadascun dels 4 exàmens ha d'obtenir almenys un 4,0 (sobre 10) perquè puguin fer-se una mitjana de les notes obtingudes en els 4 exàmens i acabar de calcular la nota final de l'assignatura, juntament amb la resta d'elements d'avaluació.

Per a la evalución dels seminaris, els alumnes hauran de fer treballs en grup i presentar els resultats de manera pública. Es realitzarà control d'assistència, i s'avaluarà la presentació pública i un resum escrit sobre el seminari (10% de la nota final).

En el cas que, a causa de les circunsatncia derivades de la crisi sanitària finalment les pràctiques de laboratori no poguessin dur-se a terme, seran substituïdes per treballs sobre mètodes de anàlisis microbiològiques el pes en l'avaluació del quals serà equivalent.

D'acord amb les indicacions rebudes des de la Coordinació de la Titulació, els alumnes que suspenguin l'assignatura podran, en els següents cursos:

A) Si tenen aprovats els apartats de seminaris i pràctiques l'alumne haurà de decidir en un termini d'1 setmana després d'iniciada l'assignatura entre:

- Presentar-se solament a les avaluacions teòriques incloses en el calendari acadèmic del curs corresponent on la seva nota final per a aquest curs correspondrà a la nota obtinguda en aquestes avaluacions teòriques segons els criteris de ponderació de cada assignatura a les avaluacions realitzades. Si suspèn aquestes avaluacions teòriques, podrà tenir la possibilitat de recuperar la matèria amb una sola avaluació (2da. convocatòria) on la nota obtinguda en aquest examen correspondrà a la nota final de l'assignatura, o bé,

- Realitzar l'avaluació completa, incloent seminaris, pràctiques, exàmens teòrics, etc, als quals ha d'assistir i ser avaluat.

B) Si un alumne suspèn l'assignatura i no justifica un mínim d'assistència (90%) i una nota mínima (4.0 sobre 10) en els apartats de seminaris i pràctiques, haurà d'aprovar aquests apartats durant el curs següent, i se seguiran els criteris d'avaluació de l'assignatura com si l'hagués cursat per primera vegada.

 

 

 

Teoria i pràctiques:

L'assignatura s'avalua de forma contínua. Per a això es realitzen 4 exàmens al llarg del semestre. En general, els exàmens segueixen el mateix esquema: per la part de teoria un test i un conjunt de qüestions curtes, per a la part pràctica l'avaluació pot incloure preguntes i/o test de conceptes exposats en pràctiques o en els seminaris.

Cada examen té el següent valor:

    Examen 1: preguntes de la part de teoria de Microbiologia General. Valor: 25% de l'assignatura.
    Examen 2: preguntes de la part de pràctiques de Microb. General. Valor: 15% de l'assignatura.
    Examen 3: preguntes de teoria de Microb. d'Aliments. Valor: 15% de l'assignatura.
    Examen 4: preguntes de teoria de Parasitologia d'Aliments + preguntes de la part de pràctiques de Microb. d'Aliments i Parasitologia d'Aliments. Valor 25% de l'assignatura

En qualsevol cas, per aprovar l'assignatura cadascun dels 4 exàmens ha d'obtenir almenys un 4,0 (sobre 10) perquè puguin promediarse les notes obtingudes en els 4 exàmens i acabar de calcular la nota final de l'assignatura, juntament amb la resta d'elements d'avaluació.

També es procedirà a l'avaluació dels seminaris mitjançant la realització d'un resum (10% de la nota final).

Els alumnes han de lliurar obligatòriament, de forma individual o per parelles (i excepcionalment en trios, prèvia aprovació del professor), una memòria de les pràctiques realitzades de la part de Microbiologia i Parasitologia d'Aliments, on es faci constar els exercicis realitzats, així com la discussió crítica dels resultats. Per a la realització d'aquesta memòria s'ha de tenir en compte els criteris explicitats en el document "Check-list i rúbrica memòria de pràctiques" disponible a l'apartat de "Recursos" de l'espai de l'assignatura al campus virtual, on es revisa i s'indica el valor de cada element que conforma la memòria. Aquest document s'ha de lliurar signat pels autors juntament amb la memòria. En la memòria s'ha d'obtenir un mínim de 40 punts sobre 100 perquè la nota pugui promediarse amb les notes obtingudes en la resta d'elements d'avaluació de l'assignatura. Valor memòria: 10% de l'assignatura

Les pràctiques i els seminaris són d'assistència obligatòria. En el cas de les pràctiques, només es permetrà un percentatge d'absències del 10% del total de les hores destinades a aquest concepte, sempre que sigui per un motiu justificat (en cas de malaltia, s'haurà de lliurar justificant mèdic).

D'acord a les indicacions rebudes des de la Coordinació de la Titulació, els alumnes que suspenguin l'assignatura podran, en els següents cursos:

A) Si tenen aprovats els apartats de seminaris i pràctiques l'alumne haurà de decidir en un termini d'1 setmana després d'iniciada l'assignatura entre:

- Presentar-se solament a les avaluacions teòriques incloses en el calendari acadèmic del curs corresponent on la seva nota final per a aquest curs correspondrà a la nota obtinguda en aquestes avaluacions teòriques segons els criteris de ponderació de cada assignatura a les avaluacions realitzades. Si suspèn aquestes avaluacions teòriques, podrà tenir la possibilitat de recuperar la matèria amb una sola avaluació (2a. Convocatòria) on la nota obtinguda en aquest examen correspondrà a la nota final de l'assignatura, o bé,

- Realitzar l'avaluació completa, incloent seminaris, pràctiques, exàmens teòrics, etc, als quals ha d'assistir i ser avaluat.

B) Si un alumne suspèn l'assignatura i no justifica un mínim d'assistència (90%) i una nota mínima (4.0 sobre 10) en els apartats de seminaris i pràctiques, haurà d'aprovar aquests apartats durant el curs següent, i se seguiran els criteris d'avaluació de l'assignatura com si l'hagués cursat per primera vegada.

 

AVALUACIÓ ALTERNATIVA

En el cas dels alumnes que optin per l'avaluació alternativa, aquesta consitirá en el següent:

- Assistència presencial obligatòria a totes les sessions de pràctiques del seu grup.

- Exposició d'un seminari en dia, hora i modalitat (presencial o videoconferència) a concertar amb el professorat de CMB: valor 10%

- Realització d'un examen amb tot el contingut de teoria i pràctiques, el 30 de gener de 17 a 19h: valor 90%

Bibliografia i recursos d'informació

A) BIBLIOGRAFIA BÀSICA

B) BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

PDF