Castellano English
GUIA DOCENT
PSICOLOGIA
Coordinació:
COBO ARIÑO, MARTA
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: PSICOLOGIA 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióPSICOLOGIA
Codi100606
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Grau en Nutrició Humana i Dietètica1TRONCALPresencial

Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits33
Nombre de grups21
CoordinacióCOBO ARIÑO, MARTA
Departament/sPSICOLOGIA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantH Presencials 60
- Magistral 30
- Pràctica 15
- Seminari 15


H. No Presecials 90
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà
Castellà
Anglès
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
PROFESSOR PENDENT ASSIGNAR9
Informació complementària de l'assignatura

 

  1. Introducció a l’assignatura i contextualització dins de l’ensenyament

 

La conducta humana he de ser estudiada i percebuda en la seva dimensió biològica, psicològica i social. Només en aquesta tridimensionalitat pot  ser entès l’ésser humà i els diversos aspectes que s’hi relacionen: les emocions, les patologies, els sentiments, les actituds, les conductes, etc, etc. Tenir una amplia visió dels conceptes més bàsics de la psicologia, així com conèixer les noves aportacions pel què fa als diferents models conceptuals i estratègies d’afrontament de la malaltia i de la salut, han de permetre a l’alumne de l’ensenyament de Dietètica i Nutrició Humana disposar de millors eines en la seva futura professió. Conèixer millor el pacient repercutirà, inevitablement, en una millor diagnòstic i abordatge terapèutic.

Així mateix, la salut entesa en la percepció de prevenció primària (activitats adreçades a evitar l’aparició del problema), secundària (identificar  les situacions de risc) i terciària (intervenció específica), ha de permetre al alumnes d’aquesta assignatura disposar d’elements útils per afrontar activitats per a treballar tant individualment com en grups en els diferents col·lectius en que es puguin trobar.

Objectius acadèmics de l'assignatura

En fer l’assignatura de Psicología, l’alumne ha de ser capaç de:

 

Conèixer els principals conceptes de la psicología bàsica, especialment aquells referits a la motivació humana, les teories de la personalitat, els aspectes psicofisiològics d’atenció, percepció i memòria.

Identificar els principals problemes de la salut mental relacionats amb els hàbits i comportaments, així com conèixer les principals estratègies d’actuació.

Distingir els diferents models teòrics que formen els corrents psicològics i identificar les seves principals aportacions.

Reconèixer els principals trastorns psicopatològics i conèixer les principals estratègies psicoterapèutiques aplicables a cad’un d’ells.

Identificar les principals característiques que descriuen les diferents etapes psicoevolutives de l’individuo.

Integrar els principals elements que constitueixen una dinàmica de grup, identificar les situacions que hi tenen lloc i intervenir amb una finalitat terapèutica.

 

Comparar diverses experiències educatives en l’àmbit de la salut per saber identificar els missatges preventius i reconèixer les tècniques utilitzades.

Experimentar situacions d’interelació amb el pacient i identificar el moment evolutiu en que aquest es troba segons el model transteòric de Prochaska i Diclemente.

Aprendre a comunicar un missatge preventiu i informatiu.

Reflexionar sobre els aspectes motivacionals envers un mateix i en relació als pacients.

Competències

Específiques

Conèixer les bases psicològiques i els factors bio-psiquics-socials que incidiesen en el comportament humà.

Conèixer els diferents mètodes educatius d’aplicació en ciències de la salud, Aixa com les tècniques de comunicació aplicables a l’alimentació i nutrició humana.

Continguts fonamentals de l'assignatura

BLOC TEÒRIC

 

1.   Conceptes Bàsics:

Durada

1.1.       Motivació – Frustració

1hora

1.2.       Personalitat

1hora

1.3.       Intel·ligència

1hora

1.4.       Percepció – Atenció – Memòria

1hora

1.5.       Dimensió actitudinal de la conducta

1hora

1.6.       Hàbits i Salut

 

1.6.1.    Model bio-psico-social

1hora

1.6.2.    Drogues no institucionalitzades

1hora

1.6.3.    Tabac

1hora

1.6.4.    L’alcohol no és un aliment

1hora

1.6.5.    L’estrès com a resposta emocional

1hora

1.6.6.    Qualitat de vida

1hora

2.   Models i tractament

 

2.1.       Alguns models psicològics

 

2.1.1.    Psicodinàmic

1hora

2.1.2.    Cognitiu-conductual

2hores

2.1.3.    Sistèmic

1hora

2.2.       Psicopatologia

 

2.2.1.    Trastorns de l’estat d’ànim

1hora

2.2.2.    Trastorns d’ansietat

1hora

2.2.3.    Trastorns psicòtics

1hora

2.2.4.    Trastorns de la conducta alimentària

1hora

2.3.       Cicle vital evolutiu

 

2.3.1.    Infantesa

1hora

2.3.2.    Adolescència

1hora

2.3.3.    Edat adulta

1hora

2.3.4.    Vellesa

1hora

TOTAL HORES:

23hores

 

BLOC PRÀCTIC

 

1.   Els grups

Durada

1.1.       El grup com a estratègia psicoeducativa

2hores

1.2.       Elements vius del grup (activitat pràctica)

 

1.2.1.    Grup 1

1hora

1.2.2.    Grup 2

1hora

1.2.3.    Grup 3

1hora

2.   Experiències educatives en salut

 

2.1.       La creativitat com a estratègia educativa

 

2.1.1.    L’humor gràfic com a estratègia en salut

1hora

2.1.2.    Les titelles en infants

1hora

2.1.3.    Un experiència educativa amb pallassos

1hora

2.1.4.             Internet com a accés pels joves en tractament a un centre d’atenció primària

1hora

3.   Entrevista motivacional

 

3.1.       Conceptes bàsics i estratègies aplicables a la entrevista motivacional

2hores

3.1.1.    Grup 1

1hora

3.1.2.    Grup 2

1hora

3.1.3.    Grup 3

1hora

4.   La relació terapèutica

 

4.1.       Habilitats del terapeuta. L’escolta activa

2hores

4.2.       Potencialitats i limitacions del sistema

1hora

5.   El procés rehabilitador en el TCA

 

5.1.       Tractament del TCA

1hora

5.2.       Funcionament d’una Unitat Especialitzada en TCA

1hora

5.3.       El procés rehabilitador

1hora

5.4.       Unitat de cirurgia Bariàtrica

1hora

6.   Publicitat

 

6.1.       El llenguatge publicitari

1hora

6.2.       Anàlisi d’anuncis d’alimentació

1hora

7.   La prevenció en salut

 

7.1.       Coneixement del medi

 

7.1.1.    Àmbit educatiu- Grup 1

1hora

7.1.2.    Àmbit sanitari – Grup 2

1hora

7.1.3.    Àmbit social – Grup 3

1hora

7.1.4.    Àmbit penitenciari

1hora

8.   Experiències i anàlisi de casos

 

8.1.       Vídeo debat 1

1hora

8.2.       Vídeo debat 2

1hora

8.3.       Vídeo debat 3

1hora

8.4.       Vídeo debat 4

1hora

8.5.       Debat interactiu 1

1hora

8.6.       Debat interactiu 2

1hora

8.7.       Xat 1

1hora

8.8.       Xat 2

1hora

TOTAL HORES:

35hores

Eixos metodològics de l'assignatura

Les activitats previstes dins el bloc teòric, tindran en compte la participació activa de l’alumne quant la seva capacitat de reflexió, de debat i d’assimilar nous continguts. Les bases i lleis de la conducta humana estan ampliament descrites, però la seva aplicació permeten el contrast i el debat. No s’ha d’oblodar la visió bio psico social de l’assignatura.

Pel què fa al bloc pràctic, dibverses seran les activitats a realitzar per part dels alumnes.

 

Els grups, entesos com una realitat social i en la seva vesant d’utilitat terapèutrica. L’alumne haurà d’experimentar la seva posició dins un grup experimental i descobrir, per ell mateix, les diferents dinàmiques, situacions, i moments propis d’un grup terapèutic.

 

Caldrà, també que sàpiga distingir entre grup psicoeducatiu i grup terapèutic, mitjançant l’experimentació i participació activa en la pràctica.

 

L’alumne també haurà de conèixer diferents estratègies educatives en l’ambit de la salut. Algunes adreçades a infants, altres a posblació general. Concretament, l’alumne participarà en seminaris impartits per professionals que s’han caracteritzat per la seva creativitat en transmetre eficaços missatges preventius i informatius, mitjançant l’humor, titelels, internet, etc.

 

L’alumne de l’assignatura de psicologia, haurà de participar activiament en situacions d’entrevista i ser capaç de valorar el grau d’adherència terapèutica del pacient, i identificar la fase de canvi en que es pot trobar. Això només es podrà aconseguir mitjançant el treball en grups reduits i amb tècniques de role playing i dramatitzacions.

 

Es planteja aquesta com una assignatura essencialment pràctica, de moviment i de debat. Es tracta que l’alumne participi i construeixi constantment. Algunes de les activitats es faran en grups reduits, com les visites a centres de tractament i unitats especialitzades de rehabilitació dels trastorns de la conducta alimentària.

Sistema d'avaluació

Es realitzarà una avaluació contínua amb l’alumne, tenint en compte la seva actitud i grau d’implicació en els diversos continguts de l’assignatura. Es portarà un registre on s’observaran i avaluaran les diferents implicacions proposades, com intervenció en els debats i xats per internet, l’assistència a classe, la seva participació espontània en el grup classe i en els grups de pràctiques i tallers. Es concibeix aquesta com una assignatura eminentment pràctica, per tant, el treball final d’avaluació serà en format treball que haurà d’utilitzar el format video i representar algun dels aspectes referits per l’assignatura. En aquest treball que caldrà presentar i expossar al conjunt classe, s’avaluarà la presentació, els continguts, el grau de coneixements adquirits i l'aportació personal de l’alumne.

 

AVALUACIÓ:   2 hores

TOTAL HORES

 

BLOC TEÒRIC

BLOC PRÀCTIC

AVALUACIÓ

 

30 hores

30 hores

 2 hores

TOTAL

 62 HORES

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia general.                                                                                                       

 

  1. Conceptes bàsics.

 

1.1.       Personalitat.

 

1.2.       Intel·ligència.

 

1.3.       Percepció, atenció i memòria.

 

1.5.- Hàbits i salut.

 

2.- Models i tractament.

 

2.2.  Psicopatologia.

 

2.3.  Cicle evolutiu.

 

3.- Els grups.

 

2.3.  Trastorns de la conducta alimentària.

 

4.- Experiències educatives en salut.

 

5.- Entrevista motivacional.

 

6.- La relació terapèutica.

 

7.- Publicitat.

 

8.- La prevenció en salut.

PDF