Castellano English
GUIA DOCENT
BIOESTADÍSTICA
Coordinació:
RUÉ MONNÉ, MONTSERRAT
Any acadèmic 2020-21
GUIA DOCENT: BIOESTADÍSTICA 2020-21

Informació general de l'assignatura
DenominacióBIOESTADÍSTICA
Codi100605
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Grau en Nutrició Humana i Dietètica1TRONCALPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia3TRONCALPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits33
Nombre de grups22
CoordinacióRUÉ MONNÉ, MONTSERRAT
Departament/sCIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantPresencial 60
Magistral 30
Pràctica i tutories 10
Seminari 20Idioma/es d'imparticióCatalà
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
BERTRAN MELINES, ALEXANDRAalexandra.bertran@udl.cat3
RUÉ MONNÉ, MONTSERRATmontserrat.rue@udl.cat3
SORRIBAS TELLO, ALBERTalbert.sorribas@udl.cat6
Informació complementària de l'assignatura

És una materia de primer curs del Grau de Nutrició Humana i Dietètica que s'imparteix durant un semestre del primer curs acadèmico. En aquesta asignatura es pretén introduir als alumnes en els mètodes estadístics que permeten estudiar els fenòmens on la variabilitat és un component important. Sense aquesta metodologia, és molt difícil generalitzar els resultats observats i determinar la seva significació. És el cas d'estudis observacionals i experimentals en l'àmbit de les ciències de la salut, on la variabilitat individual i el gran nombre de factors que influencien cada situació fan difícil una anàlisi intuitiva del problema.

L'aprenentatge dels conceptes bàsics de les eines estadístiques i la pràctica del seu ús en situacions d'interés és un aspecte fonamental en la formació del nutricionista. Com a eina metodològica, l'estadística té un paper transversal en les ciències de la salut, éssent fonamental per basar l'actuació professional en la millor evidència científica.

En aquesta matèria també es treballaran les competències transversals d'utilització de tecnologies de la informació, treball en grup, pràctica de l'anglès i exposició oral.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Per superar la asignatura, l'estudiant ha de conèixer i saber utilitzar els conceptes bàsiques del mètode estadístic en relació a problemes d'aplicació propis de l'actividad professional en Nutrició Humana i Dietètica, amb especial atenció a l'avaluació crítica dels resultats d'estudis observacionals i experimentals.

En relació als coneixements, l'estudiant que superi l'assignatura ha de ser capaç de:

A més, l'estudiant que superi l'assignatura ha d'assolir les següents competències:

Competències significatives

Específicas

Objetivos

 

Conèixer l'Estadística aplicada a Ciències de la Salut

1, 2

 

Transversales

Actividades

Evaluación

  • Treballar en equip
  • Utilitzar les TIC
  • Utilitzar l'anglès
  • Realització d'un treball en grups reduïts
  • Treballar a l'entorn Sakai i utilitzar un programa estadístic 
  • Llegir articles en anglés
  • Avaluació treballs
  • Presentació activitats

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Primera parte

Tema 1. Disseny d'estudis en ciències de la salut. Introducció a la recerca en ciències de la salut i presentació del paper fonamental de l'estadística en el procés de recerca.  Disseny experimentals. L'assaig clínic com a "l'estàndard d'or" de la recerca en ciències de la salut. Disseny d'estudis. Validesa de les mesures. Factors que poden influir en els resultats. Aleatorització, emmascarament, intenció de tractar. L'avaluació de l'efecte: variable principal i variables secundàries. Aspectes ètics dels estudis experimentals. Dissenys observacionals. Estudis observacionals descriptius. Estudis observacionals analítics. Els estudis de cohorts i de casos i controls. Mesures de freqüència i d'associació entre factors de risc i malalties. El risc relatiu i l'odds ratio. Avantatges i limitacions dels estudis observacionals.

Tema 2. Descripció i presentació de les dades. Estadística descriptiva. Tipus de variables. Mesures de tendència central (mitjana, mediana) i mesures de dispersió (variança, desviació estàndar, intervals interquartílics). Representació gràfica de les variables.

Tema 3. Probabilitat. La probabilitat com a freqüència relativa. Regles de càlcul de la probabilitat. Probabilitat condicionada. Teorema de Bayes. Sensibilitat, especificitat i valors predictius. Interpretació del seu significat.

Tema 4. Distribucions de probabilitat. Distribució de probabilitat teòrica. Distribucions discretes i continues. Distribucions binomial i Poisson. Distribucions normal, t de Student i exponencial. Intervals de normalidad. Z-scores.

Tema 5. Estimació i contrast d'hipòtesi. Població i mostra. Distribució mostral d'un paràmetre. Teorema central del límit. Intervals de confiança de mitjanes i proporcions. Intervals de confiança de diferència de mitjanes i diferència de proporcions. Intervals de confiança de quocients de probabilitat. Contrast d'hipòtesis. Les hipòtesis nul·la i alternativa. Significació estadística: el valor p.

Tema 6. Correlació i regressió. Relació entre dos variables quantitativas. El coeficient de correlació de Pearson. El coeficient de correlació de Spearman. La recta de regressió. El model de regressió simple. Interpretació dels paràmetres del model de regressió. 

Eixos metodològics de l'assignatura

Per assolir els objectius i les competències atribuides es programaran les següents activitats:

Classes magistrals (CM)

Es realitzaran amb tots els alumnes. Tenen com a finalitat exposar els continguts i destacar aquells aspectes més importants de la utilització de l'estadística en NHD.

Seminaris (Sem)

Es realitzaran amb la meitat dels estudiants. Cada grup es subdividirà en grups de treball d'uns cinc alumnes. Tenen com a finalitat que els alumnes aprofundeixin els continguts i vegin les aplicacions de la metodologia estadística.

Activitats d'informàtica (Inf)

Es realitzaran amb la meitat dels estudiants. Els alumnes realitzaran exercicis d'anàlisi i presentació de dades. S'aprofundirà en els conceptes estadístics presentats en les classes magistrals i els seminaris.

Tutoríes (Tut)

Es realitzaran voluntàriament en grups reduïts. Serviran per resoldre dubtes.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

 

Sistema d'avaluació

L'avaluació tindrà en compte el resultat de tres proves diferents sempre i quan s'aprovi l'examen final amb una nota mínima de 5 sobre 10. Si l'examen final no s'aprova, la nota final serà la obtinguda en l'examen final.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica:

 

Bibliografía complementària:

 

Materials addicionals:

PDF