Castellano English
GUIA DOCENT
BIOESTADÍSTICA
Coordinació:
MARÍN SANGUINO, ALBERTO
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: BIOESTADÍSTICA 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióBIOESTADÍSTICA
Codi100605
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia3TRONCALPresencial
Grau en Nutrició Humana i Dietètica1TRONCALPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits33
Nombre de grups32
CoordinacióMARÍN SANGUINO, ALBERTO
Departament/sCIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantPresencial 60
Magistral 30
Pràctica i SEMINARIOS 30Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà / Castellà
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
MARÍN SANGUINO, ALBERTOalberto.marin@udl.cat9
SORRIBAS TELLO, ALBERTalbert.sorribas@udl.cat6
Informació complementària de l'assignatura

És una matèria de primer curs del Grau de Nutrició Humana i Dietètica que s'imparteix durant un semestre del primer curs acadèmic. En aquesta assignatura es pretén introduir als alumnes en els mètodes estadístics que permeten estudiar els fenòmens on la variabilitat és un component important. Sense aquesta metodologia, és molt difícil generalitzar els resultats observats i determinar la seva significació. És el cas d'estudis observacionals i experimentals en l'àmbit de les ciències de la salut, on la variabilitat individual i el gran nombre de factors que influencien cada situació fan difícil una anàlisi intuïtiva del problema.

L'aprenentatge dels conceptes bàsics de les eines estadístiques i la pràctica del seu ús en situacions d'interès és un aspecte fonamental en la formació del nutricionista. Com a eina metodològica, l'Estadística té un paper transversal en les ciències de la salut, essent fonamental per basar l'actuació professional en la millor evidència científica.

En aquesta matèria també es treballaran les competències transversals d'utilització de tecnologies de la informació, treball en grup, pràctica de l'anglès i exposició oral.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Per superar la asignatura, l'estudiant ha de conèixer i saber utilitzar els conceptes bàsics del mètode estadístic en relació a problemes d'aplicació propis de l'actividad professional en Nutrició Humana i Dietètica, amb especial atenció a l'avaluació crítica dels resultats d'estudis observacionals i experimentals.

En relació als coneixements, l'estudiant que superi l'assignatura ha de ser capaç de:

A més, l'estudiant que superi l'assignatura ha d'assolir les següents competències:

Competències

Competències Específiques
CE3 Coneixer la estadística aplicada a les Ciencies de la Salut
Competències Generales
CG3. Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència
professional, prestant especial importància a l'aprenentatge, de manera autònoma i continuada, de nous
coneixements, productes i tècniques en nutrició i alimentació, així com la motivació per la qualitat.
CG5. Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades
amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.
Competències básiques
CB1 Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi
que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es
recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements
procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
CB3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment
dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de
índole social, científica o ètica.
CB5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per
emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Competències Transversals de l´UdL
CT2 Dominar una llengua estrangera
CT3 Dominar les TIC
CT5. Adquirir nocions essencials de el pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura
  1. Statistics, Data, and Statistical Thinking
  2. Descriptive Statistics and Exploring Data
  3. Study Designs
  4. Probability, Bayes’ Rule
  5. Probability Distributions
  6. Statistical Inference
  7. P-values
  8. Statistical Tests
  9. Linear Regression Analysis
  10. Analysis of Variance, ANOVA
Eixos metodològics de l'assignatura

Per assolir els objectius i les competències atribuides es programaran les següents activitats:

Classes magistrals (CM)

Tenen com a finalitat exposar els continguts i destacar aquells aspectes més importants de la utilització de l'estadística en NHD.

Seminaris (Sem)

El seminaris tenen com a finalitat que els alumnes entenguin millor els conceptes estadístics i es familiaritzin amb les aplicacions de la metodologia estadística. Consisteixen en resoldre exercicis, analitzar dades i interpretar els resultats.

Activitats d'informàtica (Inf)

S'utilitzarà el programa estadístic R i la plataforma R Studio per analitzar dades d'estudis clínics o poblacionals. S'aprofundirà en els conceptes estadístics presentats en les classes magistrals i els seminaris.

Tutoríes (Tut)

Es realitzaran voluntàriament en grups reduïts. Serviran per resoldre dubtes.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

 

Sistema d'avaluació

 

Canvis en el desenvolupament i l'avaluació de l'assignatira s'indicaran a l'apartat de recursos del campus virtual en funció de les condicions imposades per la pandèmia del SARS-COV-2.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica:

 

Bibliografía complementària:

 

Materials addicionals:

PDF