Castellano English
GUIA DOCENT
BIOQUÍMICA I METABOLISME
Coordinació:
SANCHIS MORALES, DANIEL
Any acadèmic 2016-17
GUIA DOCENT: BIOQUÍMICA I METABOLISME 2016-17

Informació general de l'assignatura
DenominacióBIOQUÍMICA I METABOLISME
Codi100600
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Grau en Nutrició Humana i Dietètica1TRONCALPresencial
Nombre de crèdits ECTS9
Grups2GG,3GM
Crèdits teòrics4.9
Crèdits pràctics4.1
CoordinacióSANCHIS MORALES, DANIEL
Departament/sCIENCIES MEDIQUES BASIQUES
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantTota la informació inclosa al programa es tracta a la classe presencial. L'alumne ha de preparar tres presentacions en equip (seminaris patologies metabolisme) per les quals també es destina temps presencial (és decissió de l'alumne si els utilitza o bé ho prepara de forma independent). El treball autònom de l'alumne es centra idealment en el repàs del què es tracta a classe per la seva comprensió i maduració definitives.
Idioma/es d'imparticióCatalà /Castellà
amb material en anglès
Distribució de crèditsMagistral 4.9
Pràctiques 1.8
Seminaris 2.3
Horari de tutoria/llocA acordar amb l'estudiant que ho sol·liciti
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
DELASPRE , FABIENfdelaspre@cmb.udl.cat4,5
FLEITAS PÉREZ, CATHERINEcatherine.fleitas@gmail.com4,5
Informació complementària de l'assignatura

Bibliografia bàsica

 1. Berg, J.M. Tymoczko, .L., Stryer, L. (2007) Bioquímica. 6ª ed. Editorial Reverté. (Versió en català i en castellà)
 2. Biesalski, H.K., Grimm, P. (2007) Nutrición. Texto y atlas. Editorial Médica Panamericana. **
 3. Devlin, T.M. (2004) Bioquímica. Editorial Reverté. *
 4. Feduchi, Blasco, Romero, Yáñez. Bioquímica. Conceptos esenciales. Editorial Médica Panamericana.*
 5. Grooper, S.S., Smith, J.L., Groff, J.L. (2009) Advanced nutrition and human metabolism. 5th ed. Wadsworth Cengage Learning editorial.
 6. Mathews, C.K., van Holde, K.E. Ahern, K.G  (2002) Bioquímica. 3ª ed. Editorial Adisson-Wesley.
 7. Müller-Esterl, Werner. Bioquímica. Fundamentos para Medicina y Ciencias de la Vida. Editorial Reverté. *
 8. Mckee, T., Mckee, J.R. (2003) Bioquímica. La base molecular de la vida. 3ª ed. Editorial McGraw Hill.
 9. Voet, D., Voet, J.G., Pratt, C.W. (2007) Fundamentos de Bioquímica. 2ª ed. Editorial Médica Panamericana.

 

*Interessants com a llibre de suport per preparar l’assignatura.

**Interessant llibre de petit format amb moltes figures pel què es refereix a bioquímica de la nutrició.

 

Recusos web:

 

 

BioRom: http://sebbm.bq.ub.es/BioROM/indices/index.html

 

MolviZ.org: http://www.umass.edu/microbio/chime/

Objectius acadèmics de l'assignatura

3. Objectius d’aprenentatge

 

Pel que fa a coneixements, l’estudiant que superi l’assignatura ha de:

 1. Conèixer la terminologia científica bàsica aplicada a la bioquímica.
 2. Reconèixer i classificar les biomolècules més importants que formen els éssers vius.
 3. Conèixer els conceptes bàsics d’enzimologia i de la regulació de l’activitat enzimàtica i aplicar-los a la nutrició humana.
 4. Reconèixer els mecanisme de producció d’energia a partir dels aliments bàsics.
 5. Conèixer i diferenciar les rutes principals del metabolisme de glúcids, lípids, aminoàcids, nucleòtids i la seva regulació.
 6. Integrar les diferents vies d’utilització de compostos metabòlics i tenir una visió de conjunt del metabolisme.
 7. Distingir el paper de les hormones més rellevants en el metabolisme energètic
 8. Conèixer els elements bàsics d’un laboratori de bioquímica i les pautes bàsiques per assegurar la fiabilitat en els resultats i seguretat en el treball al laboratori.

 

A nivell de procediment, l’estudiant que superi l’assignatura ha de:

 1. Entendre i discutir articles científics bàsics relacionats amb la bioquímica de la nutrició humana.
 2. Saber utilitzar els elements bàsics d’un laboratori de bioquímica.
 3. Utilitzar tècniques espectrofotomètriques per calcular paràmetres d’importància metabòlica
 4. Saber utilitzar tècniques electroforètiques per separar macromolècules.
 5. Analitzar i comparar els resultats experimentals i valorar la seva importància i les seves limitacions.
 6. Saber recollir informació bàsica d’un tema, elaborar un resum i exposar-lo als seus companys.
 7. Treballar en equip en la resolució de problemes.
Competències significatives

Especifiques

Objectius

 

Utilitzar i saber el llenguatge bàsic de la bioquímica i en especial del metabolisme

 

 

 

Transversals

Activitats

Avaluació

Comunicació i expressió oral i escrita

seminaris patologia metabolisme

exposició seminaris grup

Continguts fonamentals de l'assignatura

BIOQUÍMICA I METABOLISME

 

Bioquímica Estructural i enzimologia

 

Tema 1. Composició de la matèria viva. L’aigua i sistemes amortidors

 

Tema 2. Biomolècules I: carbohidrats

 

Tema 3. Biomolècules II: lípids

 

Tema 4. Biomolècules III: proteïnes

 

Tema 5. Enzims, cinètica enzimàtica i regulació

 

Tema 6. Vitamines i micronutrients

 

Bioenergètica i Metabolisme

 

Tema 7. Introducció a la bioenergètica

 

Tema 8. Rutes centrals del metabolisme oxidatiu

 

Tema 9. Transport electrònic i fosforilació oxidativa

 

Tema 10. Metabolisme glucídic

 

Tema 11. Metabolisme lipídic

 

Tema 12. Metabolisme d’aminoàcids i proteïnes

 

Tema 13. Metabolisme de nucleòtids

 

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

SESSIONS MAGISTRALS

49 Sessions teòriques d’ aproximadament 50 minuts on el professor presenta la temàtica, ajudat per material informàtic (presentacions power-point, pàgines web, etc). Aquestes sessions pretenen introduir els diferents temes a l’alumnat, guiar-lo en la seva assimilació, destacar els punts més rellevants i facilitar la integració a nivell global. S’espera que durant les classes i fomentat pel professor, l’alumnat aporti i contribueixi amb coneixements previs (anteriors a la realització de l’assignatura així com temari previ) i s’estableixi un diàleg que faciliti la didàctica del temari. Es una part important de l’assignatura on el professorat pot anar seguint el progrés dels alumnes de forma individual, avaluant l’ interès, l’assistència i la intervenció espontània o en moments de diàleg.

 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

 

Pràctica 1. Determinació colorimètrica de proteïnes

Determinació de la concentració de proteïna sèrica total per tècniques colorimètriques. Mètode de Biuret. Realització d’una corba patró amb albúmina sèrica

bovina.

 

Pràctica 2. Separació electroforètica de proteïnes:

Separació de proteïnes de llet mitjançant electroforesi amb SDS.

Tinció amb blau de Coomassie .

Comparació i discussió dels resultats

 

Pràctica 3. Assaig d’activitat enzimàtica

Estudi de l’activitat alcohol deshidrogenasa. Reacció que catalitza i estratègies de quantificació de l’activitat.

Càlcul d’activitat enzimàtica i activitat específica. Determinació de les constants Vmax i Km aparent.

 

Pràctica 4. Determinació del contingut d’etanol en begudes

Mesura del contingut d’etanol per tècniques espectrofotomètriques en vi i cervesa.

Assaig d’acoblament de dues reaccions: alcohol deshidrogenasa i acetaldèhid deshidrogenasa. Determinació de la concentració d’etanol a partir de la mesura del NADH format.

 

Pràctica 5. Estudi del metabolisme del ferro

Determinació de l’hematòcrit

Determinació de ferro total a partir de sèrum humà

Comparació i discussió dels resultats

 

 

Pràctica 6. Test de tolerància a la glucosa

Mesura de la glucèmia basal amb glucosímetre.

Determinació de la corba de glucèmia postabsortiva després de la ingesta de 75 g de glucosa en solució o una quantitat equivalent en forma de pa

Comparació i discussió dels resultats

 

Pràctica 7.  Triacilgliceridèmia i colesterolèmia

Determinació de colesterol i triacilglicèrids per tècniques espectrofotomètriques

Determinació del colesterol total

Comparació i discussió dels resultats

SEMINARIS

 

Estructura de glúcids i lípids: Treball a la sala d’informàtica per assimilar diversos conceptes d’estructura de glúcids i lípids vistos a teoria. (2h)

 

Estructura de proteïnes: Treball a la sala d’informàtica per assimilar diversos conceptes d’estructura de proteïnes vistos a teoria. (2h)

 

Resolució de problemes d’enzimologia: exercicis pràctics per facilitar l’assimilació de conceptes teòrics de cinètica enzimàtica. (2h)

 

Apoptosis: Conceptes sobre mort cel·lular programada per presentar cóm l’activitat enzimàtica intervé en la regulació d’altres esdeveniments biològics no relacionats directament amb el metabolisme. (1h)

 

Patologies derivades d’alteracions en el metabolisme:

Els alumnes preparen en grups petits (3-5 persones) una presentació que integri els coneixements adquirits sobre aspectes de la bioquímica i el metabolisme, així com patologies derivades d’alteracions en el metabolisme. A continuació exposen davant la classe la seva presentació, en aproximadament 10-20 minuts en funció del nombre de participants al grup. Es dona temps en hores d’assignatura i amb el recolzament del professor per la preparació dels seminaris.

 

 1. Patologies derivades d’alteracions en el metabolisme dels micronutrients

 

 1. Patologies derivades d’alteracions en el metabolisme dels Glúcids

 

 1. Patologies derivades d’alteracions en el metabolisme dels Lípids

(existeix a disposició dels alumnes un document d’orientació per la preparació de seminaris que inclou propostes i consells per elaborar aquests treballs)

Sistema d'avaluació
Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

 1. Berg, J.M. Tymoczko, .L., Stryer, L. (2007) Bioquímica. 6ª ed. Editorial Reverté. (Versió en català i en castellà)
 2. Biesalski, H.K., Grimm, P. (2007) Nutrición. Texto y atlas. Editorial Médica Panamericana. **
 3. Devlin, T.M. (2004) Bioquímica. Editorial Reverté. *
 4. Feduchi, Blasco, Romero, Yáñez. Bioquímica. Conceptos esenciales. Editorial Médica Panamericana.*
 5. Grooper, S.S., Smith, J.L., Groff, J.L. (2009) Advanced nutrition and human metabolism. 5th ed. Wadsworth Cengage Learning editorial.
 6. Mathews, C.K., van Holde, K.E. Ahern, K.G  (2002) Bioquímica. 3ª ed. Editorial Adisson-Wesley.
 7. Müller-Esterl, Werner. Bioquímica. Fundamentos para Medicina y Ciencias de la Vida. Editorial Reverté. *
 8. Mckee, T., Mckee, J.R. (2003) Bioquímica. La base molecular de la vida. 3ª ed. Editorial McGraw Hill.
 9. Voet, D., Voet, J.G., Pratt, C.W. (2007) Fundamentos de Bioquímica. 2ª ed. Editorial Médica Panamericana.

*Interessants com a llibre de suport per preparar l’assignatura.

**Interessant llibre de petit format amb moltes figures pel què es refereix a bioquímica de la nutrició.

Recusos web:

BioRom: http://sebbm.bq.ub.es/BioROM/indices/index.html

MolviZ.org: http://www.umass.edu/microbio/chime/

 

PDF