Castellano English
GUIA DOCENT
TREBALL DE FI DE GRAU
Coordinació:
ERITJA SÁNCHEZ, NÚRIA
Any acadèmic 2019-20
GUIA DOCENT: TREBALL DE FI DE GRAU 2019-20

Informació general de l'assignatura
DenominacióTREBALL DE FI DE GRAU
Codi100631
Semestre d'imparticióINDEFINIDA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Grau en Nutrició Humana i Dietètica4OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatTFG
Nombre de crèdits66
Nombre de grups01
CoordinacióERITJA SÁNCHEZ, NÚRIA
Departament/sMEDICINA EXPERIMENTAL
Idioma/es d'imparticióCastellano/
Català

Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
ALCANTARA TADEO, ANTONIOalcantara@medicina.udl.cat0
ERITJA SÁNCHEZ, NÚRIAneritja@medicina.udl.cat0
HERNANDEZ JOVER, TERESAteresa.hernandez@tecal.udl.cat0
MIAS CARBALLAL, MARI CARMEcarme.mias@cmb.udl.cat0
MORENO CASTILLA, CRISTINAcristinamoreno@medicina.udl.cat0
RUBIO FERRAZ, MARIA PUYpuy.rubio@medicina.udl.cat0
SALA MARTI, NURIAnsala@tecal.udl.cat0
SALAMERO TEIXIDÓ, LAURAlsalamero@dpub.udl.cat0
SERRANO CASASOLA, JOSÉ CARLOS ENRIQUEjceserrano@mex.udl.cat0
SERVIA GOIXART, LUISlservia@medicina.udl.cat0
SOLIVA FORTUNY, ROBERT CARLESrsoliva@tecal.udl.cat0
ZAPATA ROJAS, AMALIAamalia.zapata@dif.udl.cat3
Informació complementària de l'assignatura

1. Introducció a l’assignatura i contextualització dins de l’ensenyament

El Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, indica que tots els ensenyaments oficials de grau conclouran amb l'elaboració i defensa d'un Treball Fi de Grau, que ha de formar part del pla d'estudis. El treball de fi de grau és de caràcter transversal i té com a objectiu que l'alumne/a comprenga una bona part dels continguts formatius de la titulació.

El Treball de Fi de Grau s'ha de fer de manera individual amb l'autorització d'un professor/a, de la Universitat de Lleida. L'elaboració el treball de Fi de Grau ha de fomentar i potenciar l'adquisició de competències transversals que es troben intrínsecament relacionades amb la formació d'un professional de la salut i facilitar que l'alumne:

2. Selecció del tema d'Investigació

El Grau de Nutrició Humana i Dietètica té com a objectiu general la formació de professions capacitats per al desenvolupament d'activitats orientades a la planificació de l'alimentació de persones concretes o grups, adequades a les necessitats fisiològiques i, si escau patològic, i d'acord amb els principis de protecció i promoció de la salut, prevenció de malalties i tractament dietètic-nutricional quan així es precisi. En aquest sentit es descriuen 6 àmbits d'actuació del professional de la nutrició, els quals es llisten a continuació:

3. Selecció de Tutor de Treball

Es poden seleccionar com a tutor/a del treball qualsevol personal docent adscrit a la Universitat de Lleida i que realitzin treballs d'investigacions relacionats amb els àmbits d'estudi descrits prèviament. 

Les tutories s'han de presentar a la Coordinació del Grau de Nutrició Humana i Dietètica, la Sol·licitud d'Aprovació de Treball de Recerca degudament emplenada (Annex 1). Aquesta sol·licitud serà estudiada i aprovada per el/la Corrdinador/a del Grau de Nutrició.

El tutors del TFG tindran com a responsabilitat

  1.  Vetllar per que els TFG assoleixin els requisits formals, teòric i tècnics per a cada tipus de treball.
  2.  Autoritzar la defensa del treball, certificant que està en condicions d’esser defensat
  3.  Vigilar pel compliment dels requisits bio-ètics que impliqui la realització del TFG
  4. Formar part del tribunal avaluador de defensa Oral del TFG, conjuntament amb dos membres docents més

4. Elaboració i presentació dels treballs de recerca

Els treballs de recerca de caràcter científic divulgatiu han de ser presentats a la Coordinació del Grau de Nutrició Humana i Dietètica com a mínim 1 mes abans de la data de Convocatòria General per a la Defensa de Treball de Fi de Grau. Tots els treballs presentats hauran de seguir el següent esquema de formulació

Els treballs escrits s'han de presentar de forma presencial al coordinador/a de l'assignatura en format digital així com 3 còpies en paper (2 per a membres del tribunal i 1 per al tutor). Els treballs escrits que no passin la fase d'avaluació no seran defensats davant el tribunal i han de ser re-elaborats fins a la seva aprovació.

Es realitzaran dues convocatòries anuals per a la presentació i defensa de Treballs de Fi de Grau (juny i juliol). La comissió seleccionarà un tribunal ad hoc als temes de Treball de Fi de Grau presentats.

5. Avaluació

L'avaluació del Treball de Fi de Grau consta de 2 parts:

El treball escrit tindrà una ponderació del 60% de la nota final i serà avaluat per 3 professors/es adscrits/es al Treball de fi de Grau (Tutor/a més dos professors no tutors del treball). Es realitzarà la següent ponderació a cada apartat:

El tribunal d'avaluació de la Defensa del Treball de Fi de Grau constarà de 3 membres (Tutor/a més dos professors no tutors del treball). Cada membre realitzarà una avaluació individual del treball presentat i la nota final serà la mitjana dels tres membres del tribunal. La defensa oral tindrà una ponderació del 40% de la nota final. Es tindrà en compte els següents aspectes:

L'acta d'avaluació serà resolta i comunicada després de l'acte de defensa del treball de recerca.

 

PDF